top of page

רבי אברהם ישעיהו וולפא שליט"א:

"ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו", אלישע מספיד את אליהו בשני דברים, על ההספד הפרטי שיש לו הוא צועק אבי אבי, אבי ורבי, על ההספד של כלל ישראל הוא צועק רכב ישראל ופרשיו. המהרש"א בסנהדרין אומר מה הדמיון לרכב ישראל ופרשיו, שרכב ישראל זה לוחם מלחמתם של ישראל...... ולוחם מלחמתה של תורה.

אני גם צועק... אנחנו צועקים.. אבי אבי רכב ישראל ופרשיו... על ההפסד הפרטי של כל יחיד ויחיד מהמשפחה, אבי אבי, אבי ורבי, על החלק של כלל ישראל, רכב ישראל ופרשיו, לוחם מלחמתה של תורה.

ועל החלק של לוחם מלחמתה של תורה ראוי להספיד עליו את הקינה שאמרנו בתשעה באב, "תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים, אבל יחיד עשי לך ומספד תמרורים, על עורכי מערכך מישרי הדורים, ומפענחי צפוניך ומגלי מסתורים, מי יקצה בגבעות ומי יסתת בהרים מי ישדד מעמקיך ללחום מלחמתך ולשוב לשערים, כלי מלחמה אבדו ונפלו גיבורים".

"על עורכי מערכך ומישרי הדורים", כמה מערכות בש"ס הוא עשה, כמה תשובות הוא השיב, כמה שיעורים הי' אומר, הי' כמעין המתגבר בחידושי תורה בכל הענינים. בכל מקום ומקום. רק חלק קטן מזה נדפס בספרים "משפט ערוך" שלאחרונה הוציאו כמה ת"ח מתוך הכתבים שלו, על ש"ע הלכות עדות, הלכות טו"ט, ועכשיו יצא עוד חלקים על מו"מ.

"על מפענחי צפוניך ומגלי מסתורים", היתה לו גאונות מיוחדת לדמות מילתא למילתא, לגלות ראיות ומקורות לשאלות חמורות. תמיד הוא אמר לי שבספרים של גדולי האחרונים אנחנו רואים שכל דבריהם לא הכריעו מסברא אלא מצאו לזה ראי' ומקור, כי בסברא אפשר להתווכח ולחלוק. ההכרעה צריכה להיות עפ"י ראי', הוא תמיד טרח למצוא לכל פסק הלכה איזה מקור ודמיון בראשונים או באחרונים. הי' מיוחד בכישרונות ובגאונות למצוא לכל דבר בית אב בפוסקים ממקומות שאף אחד לא חשב על כך. הי' לו זיכרון מבהיל, לא שכח דבר, וידע הכל, הכל הי' ברור לפניו, בבהירות בקלאר-קייט, הוא ידע למצוא בכל דבר איפה העיקר והיכן הדברים הטפלים.

"מי יקצה בגבעות ומי יסתת בהרים", יש גדולי תורה שעיקר העיסוק זה בשיעורים, בהרבצת תורה לתלמידים, ויש גדולי תורה שעיקר העיסוק זה לפסוק הלכה ולדון, הוא הי' עוסק בשני הדברים, בתחילת שנותיו הוא הי' מרביץ תורה בכולל שעמד בראשו בחו"מ, ובסוף הסדר הי' אומר כל יום ויום שיעור על החו"מ מידי יום ביומו, מלבד זאת הי' מוסר שיעורים שבועיים בהרבה מקומות, כל מקום שביקשו ורק יכול הי', בכוללים בבתי מדרשות הוא הי' מלמד, הי' ימים בשבוע שהי' מוסר כמה שיעורים באותו יום בכל מקום על דבר אחר כל ענין וענין. סיפר לי אברך א' בכולל חו"מ שהי' רגיל לבוא לומר שם שיעור כל שבוע, פעם אחת הוא הגיע, והראש כולל ניגש אליו והתנצל, שכחתי להגיד לך שכבר התחילו השבוע נושא אחר, וכאילו באת לחינם וחבל, אבל הוא אמר אין בעי' אני אגיד על נושא אחר, ותוך כמה רגעים הוא כבר אמר שיעור על נושאים אחרים לגמרי, וכולם התפעלו איך שתוך כמה רגעים הוא הצליח להגיד על נושא אחר שלא חשב ע"ז. ושאלתי אותו ע"ז, וענה בענווה... נו... חושן משפט... לא חכמה גדולה.. אצלו החו"מ הי' ממש כדבר פשוט... בכל מקום בחו"מ אפשר מיד להגיד משהו.

אבל האמת שהי' גברא רבה לא רק בחו"מ אלא גם בשאר חלקי השו"ע, יכלו לדבר אתו בכל נושא תמיד הי' לו מה להוסיף.      אח"כ התמנה לדיין והי' פוסק באבן העזר בבית דין הרבני, ובחו"מ בהישר והטוב, ובשאר בתי דינין הי' דן ופוסק, ובכולם נתפרסם שמו והגיעו אליו שאלות חמורות מכל העולם, מאמריקה, מרוסיה, מדרום אפריקה, מכל מקום, ובכל השאלות ידעו שהוא הכתובת, והי' ממשיך אחה"צ עם השיעורים שלו בכל מקום.

הי' ג"כ מיוחד בפיקחות, לגשר ולהבין ולמצוא את הבעיות ולגשר בין הצדדים, רצו תמיד שהוא יפסוק את ההלכה, גם סמכו עליו בהלכה וגם בפיקחות ידע למצוא איך לסדר את הענינים. למצוא פתרונות מקוריים לכל הבעיות שיש בין הצדדים. גם כאן בארץ היו הדיינים רגילים לשאול אותו שאלות חמורות באבה"ע ובחו"מ. לפני כמה שנים הייתי בבית שם ופגשתי שם דיין מחיפה שהגיע וחיכה לשווער בערב כשעוד לא חזר מביהמ"ד, נכנסתי אתו בדברים, ואמר לי שיש לו שאלה חמורה בענייני יוחסין, והדיינים יודעים שכיום אין להם כתובת, אין להם את מי לשאול, רק הוא הכתובת היחידה שבאים לשאול אותו, ולכן בא מחיפה לשאול אותו, אח"כ השווער הגיע שמע את השאלה הוציא את השו"ע ומיד ברר את ההלכה לאשורה, והוא יצא עם פסק ברור.      לפני כמה שנים התקשר אדם מרחובות לגבי שאלה חמורה באהע"ז, והרבית קיבלה את הטלפון לסדר את הפגישה, ושאלה אותו מדוע אתה צריך לבוא עד ירושלים, ולמה אתה לא הולך לרבנים יותר קרובים, אז הוא אמר לה שהוא כבר שאל מורה הוראה ידוע ומפורסם בב"ב, והוא אמר שיש לו צדדים להתיר אבל בשביל זה צריך רב עם כתפיים רחבות ואני מייעץ לך תיסע לירושלים לר' זלמן נחמי' הוא יש לו את הכתפיים שיכול לקחת ע"ע להתיר. באו אליו עם שאלות חמורות בין באבהע"ז ובין בחו"מ וזה הי' מעשים שבכל יום בבית, ואחה"צ בכולל בסדיגורא באנציקלופדיה ובכ"מ, והוא אף פעם לא דיבר על זה ולא התפאר , רק קצת ראיתי בעצמי וקצת שמעתי מהשוויגער.

אוי, עד עכשיו דיברתי מקצת דמקצת על החלק של רכב ישראל ופרשיו במלחמתה של תורה, ובנוסף לזה הי' מיוחד במידות טובות, בנעימות לכ"א בסבלנות לאנשים, בבריחה מהכבוד, גם את השיעורים הי' מוסר בנעימות, בכזה חיוך, בריינקייט במאור פנים, רואים במנורה היה כפתורים ופרחים, אומר הכתב סופר גוף המנורה זה התורה עצמה, הת"ח, כפתורים ופרחים זה בא ליפות את המנורה, זה המידות טובות שיש לת"ח שעי"ז מתקדש ש"ש על ידו, למצוא חן ושכל טוב. גם הי' מיוחד בצדקות, היו לו הנהגות חמורות ומיוחדות בצדקות, הוא הי' מסתיר את זה, אבל אנחנו הרגשו בזה מידי פעם.

עליו שייך לומר "שלחו מתם איזהו בן עוה"ב ענותן שפל ברך שייף עייל שייף נפיק גריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשי'". הי' מרבה גם בחסד בגופו ובממונו, הי' מלווה כספים לכל מיני אנשים, וכשהי' רואה שיש להם קושי לפרוע, הי' מוותר על הכסף וקורע את השקים.

יש גם את החלק של "אבי אבי" ההפסד הפרטי שיש לי ולכ"א מהמשפחה, כמה קיבלתי ממנו... כולם קיבלו ממנו... גם ברוחניות.. גם בגשמיות... גם בתורה.. גם בהנהגה של בין אדם לחבירו, בכל שאלה ובכל בעי' ידענו שיש את מי לשאול. כל השאלות שהצטברו לי במשך השבוע בגמ' בסוגיות ידעתי איפה לברר את זה, עכשיו הפסדנו את הכל.

הגמ' אומרת שמיתת צדיקים מכפרת, כעת כלל ישראל זקוק לכפרה, תהא מיתתו לכפרה ע"כ ישראל.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות להרה"ג ר' ישראל מאיר בן שחר שטרח עם כמה ת"ח להוציא לאור חלק מהחידושי תורה שלו "משפט ערוך" ו"בנתיב מצוותיך", וסידרו זאת בצורה נפלאה, הוא הי' מכיר להם טובה על כך.

צריך להודות פה ג"כ לבן ר' אליהו ולרבעצ'ן שלו שבשנה האחרונה באו לגור לידו בקביעות, כדי לקחת את העול הקבוע על עצמם.

תהא מליץ טוב אצל יושב בשמים, על הרבנית שלך שתחי'... השוויגער.... שכל השנים טרחה בבית ודאגה שהכל יהיה מוכן לו כדי שיוכל ללמוד ולמסור את השיעורים הרבים. והיא הייתה מנהלת את כל עניני השיעורים שלו...., שהקב"ה יתן לה כח לבריאות ואורך ימים ושנים. גם נבקש שימליץ טוב על כל המשפחה על כל הבנים ועל הבנות על החתנים והכלות על הנכדים והנינים ועל כל הנלווים למשפחה, ואני מבקש מחילה בשמי, בשם כל המשפחה, בשם כל ישראל, ויקויים בנו ובלע המוות לנצח ומחה ה"א דמע מע"כ פנים ונאמר אמן.

 

ניתן להאזין להספדים בטל' :033064741 בשלוחה 9

bottom of page