top of page

ערכי כרך ו

כרך-בודד.png
 • דבר שבמנין צריך מנין

 • אחר להתירו

 • דבר שבערוה

 • דבר שבקדושה

 • דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לדון בדבר החדש

 • דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לטעון טוען אחר שהוא כענינו

 • דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לטעון טוען אחר שלא כענינו

 • דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד

 • דבר המעמיד

 • דבר הנדור; דבר האסור

 • דבר חריף

 • דבר חשוב

 • דבר שאין בו דעת להישאל

 • דבר שאין בו ממש

 • דבר שאינו ברשותו

 • דבר שאינו מסוים

 • דבר שאינו מתכון

 • דבר שאינו קצוב

 • דבר שאינו שלו

 • דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין

 • דבר שבמנין

 • גרושה לכהן

 • גרושין

 • גרות

 • גריס

 • גרירה

 • גרמא בנזקין; גרמי

 • גרעון כסף

 • גרעינים

 • ד

 • דבור

 • דבר האבד

 • דבר הגורם לממון

 • דבר הכתוב בהווה

 • דבר הלמד מסופו

 • דבר הלמד מענינו

 • גמילות חסדים

 • גמר דין

 • גמר מלאכה

 • גנב

 • גנבה

 • גנבת דעת

 • גניזה

 • געולי גוים

 • גף

 • גר

 • גר תושב

 • גרגרת

 • גרדומין

 • גרוגרת

 • גרושה

 • גיד הנשה

 • גיורת

 • גימטריא

 • גירי דיליה

 • גלגול שבועה

 • גלגלת

 • גלודה

 • גלוי

 • גלוי דעת

 • גלוי מילתא בעלמא

 • גלוי עריות

 • גלוי ראש

 • גלות

 • גליונות

 • גלילה

bottom of page