top of page

ערכי כרך יג

כרך-בודד.png
 • ​חזקה (א) - בתורת קנין

 • חזקה (ב) - דמעיקרא

 • חזקה (ג) - בטבע האדם

 • חזקה (ד) - מוחזק

 • חזקה (ה) - מקרה החוזר

 • חזה ושוק

 • חזותא

 • חזיר

 • חזן

 • חזקה (מבוא קצר לערכי החזקה)

 • חוץ לארץ

 • חורג (חורגת)

 • חורש

 • חושן

 • חוששין לזרע האב

 • חוכר

 • חול המועד

 • חולה

 • חומש

 • חומשים

 • חובר חבר

 • חודש

 • חוזר ונעור

 • חוט השדרה

 • חוטין

bottom of page