Talmudic Encyclopedia logo.jpg

תומכי וידידי

האנציקלופדיה התלמודית

מר אדוארדו אלשטיין ורעיתו, בואנוס-אירס
מר סילוון דוויקו ורעיתו, מונקו
מר מיכאל וגב' לינדה ויינשטיין, לונדון
הרב דוד וגב' אניטה פולד, ניו יורק-ירושלים
מר צבי וגב' בטי רייזמן, לוס אנג'לס
מר חיים (הארי) וגב' חנה שימל, לונדון-ירושלים

מדינת ישראל באמצעות משרד התרבות
מינהל התרבות – המחלקה למכוני מחקר תורניים

מר דב וגב' ננסי פרידברג, קרן אברדין, ידידות טורונטו 
בהנהלתו של הרב משה שפירא

מר שמואל (סמי) רוהר ז"ל, 
מר יקותיאל יהודה (ג'ורג') וגב' פעסל לאה רוהר, 
ד"ר שמואל יצחק וגב' צ'רנה כץ, מר משה וגב' לאה טבצניק 

מר יואל וגב' שרי אדלר, לונדון
מר שלמה וגב' תרזה איזנברג, בני ברק
מר בן ציון וגב' נעמי הוכשטיין, ירושלים
ד"ר דוד לנדאו ורעיתו, לונדון
מר יצחק וגב' זיסי שיק, ניו יורק
הרב יצחק שפירא ורעייתו, לונדון
מר דוד וגב' רותי שרייבר, ירושלים


קהילת בני ישורון, טינק
קהילת חשמונאים, ישראל
קהילת סאותהמסטט, לונדון
קהילת קינלוס, לונדון
קהילת שערי צדק, לוס אנג'לס

 

מר משה וגב' רבקה ע"ה בכר, ירושלים
מר דוד הגר, לוס אנג'לס, ארה"ב
הרב בעריל וויין שליט"א, ירושלים
הרב יצחק חליבה שליט"א, הרב הראשי, טורקיה
ד"ר אברהם אבא וגב' שיינה נאכע נגל, לוס אנג'לס, ארה"ב
משפחת קושיצקי, רעננה
מר מרדכי מנדל (מארק) קיי, רעננה
ד"ר שלום וד"ר סימה קלמן, בולטימור, ארה"ב
מר אברהם (אייב) וד"ר מרים (מירי) שבע, שיקגו, ארה"ב
ד"ר יונה וגב' רבקה שטרן, טורימולינוס, ספרד
מר זאב וגב' מיכל שטרנטל, חשמונאים