ערכי אות מ

כרך-בודד.png

משכון
משכן
משכנתא
משלוח מנות
משמרות
משמשי עבודה זרה
משנה
משנה תורה
משקה
משרטט
משתמרת לביאה פסולה
משתרשי
מת
מן
מראות טרפות
מת מצוה
מתוך (יו"ט)
מתוך שאינו יכול להישבע משלם
מתורגמן
מתיר
מתכוין לאכול בשר חזיר
מתן דמים
מתנה
מתנה על מה שכתוב בתורה (א)
מתנה על מה שכתוב בתורה (ב)
מתנה על מנת להחזיר
מתנות כהונה
מתנות לאביונים
מתנות עניים
מתנות שלא הורמו

מצוות התלויות בארץ
מצוות לאו להנות נתנו
מצוות מבטלות זו את זו
מצוות צריכות כוונה
מצוי
מצורע
מצות עשה
מצרי
מצרים
מקדש (ק שרוקה)
מקוה
מקום פטור
מקח טעות
מקלל
מקלל אביו ואמו
מקלקל
מקצת היום ככולו
מקרא בכורים
מקרא מגילה
מראות (בטרפות)
מראות נגעים
מרבה בשיעורים
מרה
מרור
מרחשוון
מריקה ושטיפה
מרקד
מרקוליס
משא
משא ומתן
משוח מלחמה
משומד
משיח
משיחה
משיכה
משכב זכור

מעוכב גט שחרור
מעונן
מעיל
מעיל אנש נפשה בספקא
מעילה
מעין
מעינות הזב
מעלות (חומרה בקדש)
מעלים בקודש
מעמד שלשתם
מעמדות
מעמדות ומושבות
מעמר
מעקה
מערכה/ות
מעשה; גרמא
מעשה בית דין
מעשה שבת
מעשר בהמה
מעשר כספים
מעשר עני
מעשר ראשון
מעשר שני
מפטיר
מפרכסת
מפשיט
מפתה
מצבה
מצה
מצה עשירה
מצוה בו יותר מבשלוחו
מצוה דרבנן
מצוה הבאה בעברה
מצוה לקיים דברי המת
מצוות (כללי, מפתח לסוגי המצות השונים)

ממון שאין לו תובעים
ממונא מאיסורא לא ילפינן
ממונא מקנסא לא ילפינן
ממזר
ממחק
ממשקה ישראל
מן המותר בפיך
מנהג
מנהג המדינה
מנודה
מנורה
מנחה (תפלה)
מנחות
מנחות צבור
מנחש
מנחת חוטא
מנחת חינוך
מנחת כהנים
מנחת נדבה
מנחת נסכים
מנחת סוטה
מנין המצוות
מנפץ
מנצפ"ך
מסוכנת
מסולקת דמים (הפניות)
מסיח לפי תמו
מסייע ידי עוברי עבירה
מסים וארנונות
מסירה (קנין)
מסית ומדיח
מסר הכתוב לחכמים
מעבד
מעביר ד"א ברה"ר
מעוברת
מעוברת ומינקת חברו

מכלל לאו אתה שומע הן
מכנסים
מכשירי אוכל נפש
מכשירי מצוה
מכת מרדות
מלא לוגמיו
מלאכה שאינה צריכה לגופה
מלאכת אוכל נפש
מלאכת יום טוב
מלאכת מחשבת
מלאכת שבת
מלאכת שבת שיעורים
מלבן
מלואים
מלוה בשטר
מלוה הכתובה בתורה
מלוה על פה
מלוי וערוי
מלח
מלחמה
מליח כרותח
מליחה
מליחת קרבנות
מליקה
מלך
מלכויות זכרונות ושופרות
מלמד תינוקות
מלקות
מלתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא
מלתא דלא רמיא עליה דאנש
מלתא דלא שכיחא
מלתא דעבידא לאגלויי
מלתא דעבידא לטעמא
ממון גבוה
ממון השבט