top of page

ערכי אות פ

כרך-בודד.png

פרוכת
פרועי ראש
פריה ורביה
פרים ושעירים הנשרפים (כולל: שעירי יום הכפורים)
פריקה וטעינה
פשרה
פת גוים

פסי ביראות
פצוע דכא; כרות שפכה
פקדון
פר העלם דבר של ציבור
פר יום הכפורים
פר כהן משיח
פרה אדומה
פרהסיא
פרוזבול
פרוטה

פנוי מתים
פנויה
פסול גויה
פסולי עבודה
פסולי עדות
פסולי קהל
פסוקי דזמרה
פסח (חג)
פסח מצרים
פסח שני

פורס על שמע
פחות משוה פרוטה
פטר חמור
פי תקרה
פיוטים
פיס
פלג המנחה
פלגינן דבורא
פלגס
פלגש

פ; ף [האות]
פאה
פגול
פדיון הבן
פדיון הקדש
פדיון מעשר שני ורבעי
פדיון שבוים
פועל
פוצע
פורים

bottom of page