top of page

ערכי אות ק

כרך-בודד.png

קרבן מעילה
קרבן עולה ויורד
קרבן עצים
קרבן פסח
קרבנות צבור
קרועי בגדים
קרחה
קרי וכתיב
קריאת התורה
קריאת שם
קריאת שמע
קריאת שמע על המיטה
קרן (אבות נזיקין)
קרפף
קרקבן

קיץ המזבח
קל וחומר
קלוטה כמי שהונחה
קלף
קם ליה בדרבה מיניה
קמיצה
קנאים פוגעים בו
קנוניה
קנין
קנין דברים
קנין פרות
קצירת העומר
קרא כדכתיב
קראים
קרבן מוסף (כולל: שעיר ראש חודש ושעירי רגלים)

קוצץ בהרת
קוצר
קורה (במבוי)
קושר
קטורת
קטלנית
קטן
קטן אוכל נבלות
קטנה
קטניות
קטפרס
קידוש
קיום שטרות
קים לי
קימה והדור

קדושה (בתפילה)
קדושה דסדרה
קדושי טעות
קדושי קטנה
קדושין
קדושין שלא נמסרו לביאה
קדושת דמים
קדושת הגוף
קדיש
קדש הקדשים
קדשי קדשים
קדשים קלים
קהל
קול (פרסום)
קולית

ק (האות)
קב
קבה
קבורה (אסורי הנאה)
קביעות למעשר
קבלה (עבודה)
קבלה (תורת הנסתר)
קבלן
קבלת שבת
קדוש החודש
קדוש העיר והעזרות
קדוש ידים ורגלים
קדוש השם
קדוש ידים ורגלים
קדוש כלי

bottom of page