top of page

ערכי כרך ל"ג

כרך-בודד.png

לא יהא טפל חמור מן העיקר
לא יהיה קדש לא תהיה קדשה
לא יומתו אבות על בנים

לא חציף איניש
לא טובה השמועה
לא יהא חוטא נשכר

כתיבת סת"ם כסדרן
כתל מערבי
כתמים
ל [האות]
לא בשמים היא

כתונת
כתותי מכתת (מיכתת) שיעוריה
כתיבת ספר תורה
כתיבת סת"ם

כתובה
כתובים
כתובת בנין דכרין
כתובת יבמה
כתובת קעקע

bottom of page