ערכי כרך ל"ד

כרך-בודד.png


לא תנסו את ה'
לא תסגיר עבד אל אדוניו
לא תסור
לא תענה
לא תעשה

לא תהא שמיעה גדולה מראיה
לא תחמוד; לא תתאוה
לא תחנם
לא תכרות להם ברית
לא תנאף

לא שביק היתרא ואכיל איסורא
לא תאכילום
לא תאכל כל תועבה
לא תביא תועבה אל ביתך
לא תגורו מפני איש

לא ירבה לו סוסים
לא ישבו בארצך
לא ניתנה תורה למלאכי השרת
לא פלוג רבנן
לא ראינו, אינה ראיה

לא ילבש
לא יראה בך ערות דבר
לא יראו פני ריקם; לא יראה את פני ה' ריקם
לא ירבה לו כסף וזהב
לא ירבה לו נשים