top of page

עבר

הרב זוין.jpg

האנציקלופדיה התלמודית היא עבודה חסרת תקדים בספרות ההלכתית המסכמת והמסבירה את התחום הרחב של הידע התורני בכל נושא וענין בתלמוד ובהלכה היהודית, החל מתקופת התנ"ך ועד ימינו.

האנציקלופדיה התלמודית מקובלת באופן ייחודי על-ידי גדולי הדור ותלמידי חכמים, וזוכה להערכת כל גדולי תלמידי החכמים מכל הקשת הציבורית של לומדי התורה בעולם כולו.

בייחוד כיום, כשמידע לא בדוק וסובייקטיבי מציף את עולמנו, האנציקלופדיה היא משאב חיוני ביותר בלימוד התלמוד וההלכה, במחקר התורני ובתחומים נוספים בני זמננו, כולל התחום המשפטי. מערכת המשפט האזרחית בישראל עושה שימוש באנציקלופדיה התלמודית בתהליך ההגעה לפסקי דין.

 

תהליך זהיר ודקדקני

 

כל ערך באנציקלופדיה התלמודית הוא תוצאה של מאמצים מדוקדקים וזהירים מצד תלמידי החכמים - כותבים, עורכים ומבקרים מוסמכים ואיכותיים ביותר. כל ערך מציג באופן תמציתי את כל מה שנכתב בנושא – בתורה, ובספרות חז"ל - במשנה, בתוספתא, בתלמוד הבבלי והירושלמי ובמדרשים. הוא מציין גם כל דעה והשקפה בספרות הבתר-תלמודית, מהגאונים ועד ספרות השו"ת בת-זמננו. מקורות וסימוכין מלאים מוזכרים עבור כל ציטוט, דעה, ופרשנות. בכרכים של האנציקלופדיה שהושלמו לאחרונה מופיעים איורים, תרשימים ושרטוטים מפורטים, המעשירים ערכים רבים.

 

מפעל שהוא ציון דרך

 

פרויקט האנציקלופדיה התלמודית התחיל לפני כ-75 שנה על-ידי הרב מאיר בר-אילן זצ"ל – בנו של הנצי"ב מוולוז'ין – והרב שלמה יוסף זוין זצ"ל, גדול התורה ובעל המוניטין כלל עולמי. הרב יהושע הוטנר ז"ל עמד בראש ההנהלה אודות האנציקלופדיה התלמודית והמערכת מיום היווסדה של האנציקלופדיה התלמודית ועד לפטירתו בגיל מופלג בשנת תשס"ט. עד כה יצאו ארבעים ושישה כרכים. המכילים מעל 1500 ערכים מהערך א עד הערך  'מוציא שם רע' – למעלה ממחצית מהכותרים המתוכננים עבור הסדרה כולה. במהלך שנות קיומה של האנציקלופדיה התלמודית נמכרו ברחבי העולם היהודי 1,000,000 עותקים של כרכי האנציקלופדיה התלמודית.

bottom of page