פרשת האזינו


"עַל אֲשֶׁר מְעַלְתֶּם בִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמֵי מְרִיבַת קָדֵשׁ מִדְבַּר צִן עַל אֲשֶׁר לֹא קִדַּשְׁתֶּם אוֹתִי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" (לב, נא)

חילול השם

מבוסס על הערך: חלול ה', שבאנציקלופדיה התלמודית כרך ט"ו


מקורו וגדרו. כל בית ישראל מוזהרים שלא לחלל את השם (רמב"ם יסודי התורה פ"ה ה"א), שנאמר: וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (ויקרא כב לב. רמב"ם שם). חילול השם הוא ההיפך מקידוש השם (ספר המצות להרמב"ם לא תעשה סג; החינוך מצוה רצה). וכתבו הרמב"ם (שם) והחינוך (שם) שלאו זה נחלק לשלשה חלקים: א) בעבירה באונס, באופנים שאמרו שחייב למסור את נפשו וייהרג ואל יעבר, והוא עבר ולא נהרג; ב) בעבירה במזיד, באופן שיש בה חילול השם, כגון שעושה להכעיס, שמלבד הלאו המיוחד על עצם העבירה יש בה אף לאו של חילול השם; ג) באדם חשוב, שבני אדם למדים ממנו, שעושה מעשים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, אף על פי שאינם עבירות.

בעבירה במזיד. כל העובר מדעתו, בלא אונס, על אחת מכל המצוות האמורות בתורה בשאט נפש להכעיס - היינו שעושה עבירה שאין בה תאוה ולא הנאה, אלא מכוין בפעולתו למרד ופריקת עול מלכות שמים (ספר המצוות לרמב"ם שם) - הרי זה מחלל את השם, ואם עבר בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים (רמב"ם יסודי התורה שם ה"י וספר המצוות שם ומאמר קידוש השם).

כל העובר עבירה בפרהסיא, אפילו לתיאבון, הרי זה מחלל את השם (עי' סנהדרין פב א ור"ן ותורת חיים שם), לפי שבני אדם רואים ולומדים ממעשיו (עי' רש"י סנהדרין שם ד"ה שמואל), וכן אמרו: נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר, ואל יחלל שם שמים בפרהסיא, שנאמר: כֹּה אָמַר ה' אֱלׂקִים אִישׁ גִּלּוּלָיו לְכוּ עֲבֹדוּ וגו' וְאֶת שֵׁם קָדְשִׁי לֹא תְחַלְּלוּ (יחזקאל כ לט. ר' אבהו משום רבי חנינא קדושין מ א), שהרואה מזלזל בכבוד המקום (רש"י שם), וכל החוטא ומחטיא אחרים, הרי זה מחלל את השם (רש"י יומא פו א ד"ה חילול השם; הרע"ב ותוס' יום טוב יומא פ"ח מ"ח).

המביא דין ישראל לפני ערכאות של גוים (עי' גיטין פח ב), הרי זה מחלל את השם ומייקר שם האלילים להשביחם, שנאמר: כִּי לֹא כְצוּרֵנוּ צוּרָם וְאֹיְבֵינוּ פְּלִילִים (דברים לב לא), שכשאויבינו פלילים - שופטים אותנו - זהו עדות לעילוי יראתם (רש"י שמות שם, ומקורו מתנחומא משפטים ג: שכל מי שמניח דייני ישראל וכו' כפר בהקב"ה תחלה וכו').