top of page

פרשת וישלחגיד הנשה - בזכרים ובנקבות


ע"פ הערך גיד הנשה בכרך ו


רבי יהונתן אייבשיץ מספר בספרו כרתי-ופלתי (סה,טז) שמנקר אחד, בעל תורה ומומחה מאד, הרעיש את העולם בזמנו, שגיד הנשה שהכל נוהגים לנקרו, איננו הגיד שאליו התכוונה התורה, אלא גיד אחר הוא. מספר ר' יהונתן: "ואני חקרתי ובדקתי את הדבר, ומצאתי שזה הגיד אינו רק בבהמות זכרים, ולא בבהמות נקבות. ואז הראיתי לו סמ"ג [ספר מצוות גדול] שכתב דגיד הנשה נוהג בזכרים ונקבות."

ראייתו של ר' יהונתן תמוהה, שהרי הסמ"ג מתכוון לומר שגיד הנשה אסור הן על בני אדם זכרים, והן על הנקבות, וכלל אינו דן במינן של הבהמות.

כמה תירוצים נאמרו לדבריו של ר' יהונתן אייבשיץ. יש אומרים שהכוונה אינה לסמ"ג, אלא לבה"ג (בעל הלכות גדולות) שכתב: "ודביק [גיד הנשה דבוק] בדכר ונוקבתא", ובוודאי כוונתו לבהמה שבה דבוק גיד הנשה.

בספר כרתי-ופלתי שנדפס בחיי המחבר מצאו תיקון בכתב ידו של ר' יהונתן: במקום בסמ"ג, בסה"נ, והכוונה לספר הניקור שנדפס בטור יו"ד סי' סה, ושם כתוב: "וחותך הזכרות והנקבות". אכן, גם על ראיות אלו מבה"ג ומסה"נ יצאו עוררים, שכן הכוונה לכינויים שונים של גידים - זכר ונקבה - ולא למיני הבהמות.

על כל פנים ראיה יש מרש"י בחולין צ,א ד"ה הנאכלים, שמזכיר קרבן חטאת שנוהג בו איסור גיד הנשה, והרי חטאת לעולם נקבה היא. וגם על כך יש לערער, שמא מדובר בחטאת הציבור, שהיא זכר ולא נקבה.


31 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page