top of page

פרשת לך לךהטפת דם ברית

מי שנימול בטעות בתוך שמונת הימים, והגיע ליום מילתו כשהוא מהול, נחלקו בו הראשונים:

הרשב"א סובר שאין צריך אפילו להטיף ממנו דם ברית, שהרי אפילו מי שנולד מהול לומדים לגביו מהכתוב "ימול בשר ערלתו" (ויק' יב,ג), וזה אין לו ערלה. אמנם יש הסוברים שמהנולד מהול יש להטיף דם ברית, משום שערלתו נחשבת לכבושה ובלתי נראית, אבל זה שמלו את עורלתו לפני ימים ספורים, בוודאי כבר אין לו ערלה כלל, ואין עוד מה למול אצלו.

ויש שביארו בדעת הרשב"א, שבדיעבד גם אם מלו בתוך שמונת הימים, כבר יצאו ידי חובת מילה, ואין צורך עוד להטיף ממנו דם ברית. הקושי הוא שהרי נאמר "ובים השמיני ימול בשר ערלתו", וקודם היום השמיני אין זו מצוה כלל. בשם הר"ח מבריסק מבארים שאכן מצות המילה היא ביום השמיני, אבל את מצות הטפת דם הברית לומדים מהכתוב בפרשתנו "המול ימול" (ברא' יז,יג) - לרבות את הנולד מהול; אבל למצוה זו לא נקבע זמן, ואם נתקיימה קודם היום השמיני - נתקיימה.

הט"ז והש"ך כתבו שהנימול בתוך שמונה, צריך להטיף ממנו דם ברית, כשם שהדין דורש לגבי הנימול בלילה.

ע"פ הערך הטפת דם ברית בכרך ט

23 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page