top of page

פרשת מקץ

וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים וּפַרְעֹה חֹלֵם וְהִנֵּה עֹמֵד עַל הַיְאֹר. (מא, א)


דברי חלומות

מתוך כרך ז, ערך דברי חלומות, פרק א

נדר בחלום - האם חייב לקיים את נדרו?

מתי חלום

נחשב כדרגה בנבואה?

📷אמינותם: דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים (תוספתא מעשר שני פ"ה; ברייתא סנהדרין ל א; רמב"ם מע"ש פ"ו ה"ו; טור ושו"ע חו"מ רנה ט). ואף על פי שבתורה בנביאים ובכתובים נמצאים הרבה חלומות צודקים, כתב הרמב"ם (מורה נבוכים ח"ב פמ"א-מה, ויסודי התורה פ"ז ה"ב) שחלומות אלו הם דרגה מדרגות הנבואה, ואמרו: חלום אחד מששים לנבואה (ברכות נז ב). ומצינו גם בתלמוד הרבה חלומות צודקים של תנאים ואמוראים (עי' ברכות פרק ט ובמקומות רבים בגמרא).

אבל לעומת זה אמרו: אין מראים לו לאדם אלא מהרהורי לבו - מה שהוא מהרהר ביום (רש"י) – שנאמר: 'אנתה מלכא רעיונך על משכבך סלקו וגו' ורעיוני לבבך תנדע' (דניאל ב כט-ל. ברכות נה ב). והקשו (שם): כתוב: 'בחלום אדבר בו' (במדבר יב ו), וכתוב: 'וחלומות השוא ידברו' (זכריה י ב), ותירצו: כאן על ידי מלאך כאן על ידי שד.

וביאר התשב"ץ (ח"ב סי' קכח) שהחלומות - מהם צודקים ומהם בלתי צודקים; והחלום הבלתי צודק הוא בהיות הכח המדמה בלתי בריא, מפני שורש יצירתו או מפני מזונות עבים המולידים אדים עבים שחורים ויטרידוהו; והוא אמרם "כאן על ידי שד", והוא מושאל אל רוח רעה מזקת ושודדת את האדם, והם כולם מאין ופעלם מאפע (על פי ישעיה מא כד) ואין לחוש להם כלל.

ובעל לבוש האורה (פרשת וישב) כתב: דבר ידוע הוא וכל העולם יודעים שרוב החלומות ורובא דרובא, כולם הם דברים בטלים וכזבים והבלים ואין בהם אף דבר אחד שהוא אמתי כי יבוא ברוב ענין (על שם קהלת ה ב-ו) וברוב דמיון, או על ידי האדים העולים מן האצטומכא כמו שאמרו הטבעיים - חכמי הטבע - וכו', שאפילו החלומות האמתיים הבאים מצד הנבואה והשכל יש בהם קצת דברים בטלים, כמו שאמרו (ברכות נה א): אין חלום בלי דברים בטלים.

מבחינה הלכתית דנים על דברי חלומות בשלשה מובנים:

(א) דברים נסתרים לאדם שנגלו לו בחלום, אם יש לסמוך על כך.

(ב) דברי פורענות שראה אדם בחלום, כגון שנידוהו בחלום, אם יש לו לנהוג כאילו היה כך באמת.

(ג) דברים שקיבל על עצמו בחלום, אם דינם כאילו קיבלם עליו באמת.

72 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page