top of page

פרשת שמיני


ביקור בגן חיות - מצוה?


לשאלתנו שבכותרת - לכאורה, כן! שהרי נאמר בפסוק האחרון בפרשתנו: "להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל." ואף הרמב"ם פתח את הלכות מאכלות אסורות במילים "מצות עשה לידע הסימנים שמבדילים...". איך אפשר לקיים הלכה כזו אם לא מבקרים בגן החיות, ובוחנים היטב את צפרניו של האריה לעומת פרסותיו של האיל?

ואכן, במצוה נחלקו המפרשים: י"א שזהו "לאו הבא מכלל עשה", כלומר: מי שיאכל מין טמא, יעבור לא רק באיסור "אך את זה לא תאכלו", אלא גם יבטל בכך את מצות העשה "והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה" (ויק' כ,כה). ויש סוברים שזוהי מצוה חיובית, שעלינו לקום ולקיימה, אבל לא עד כדי כך שצריכים לבקר בגן חיות, אלא שרק כשרוצים לאכול, אז צריכים קודם לבדוק. ויש אפילו הסוברים שמי שאכל בלא בדיקה מוקדמת (לא בירר אם המסעדה שבה אכל היא כשרה) ובדיעבד נמצא שהכל היה בסדר ואפילו כשר, בכל זאת ביטל מצות עשה זו, המחייבת בדיקה קודם לאכילה.

אמנם הדבר אינו מחייב לחזור ולבדוק את הפרה שממנה נלקח הבשר, ולוודא שוב ושוב שהיא אכן מעלה גרה ומפריסה פרסה; די בכך שהמין כבר מוכר.

ע"פ הערך בדיקת סימני טהרה, בכרך ב
31 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פסח

コメント


bottom of page