יו"ל  עפ"י כ"י בתוספת באורים, הערות וציונים 

למסכתות: שבת ח"א וח"ב, מגילה, יבמות, גיטין, קידושין, חולין, ביצה, מו"ק, חגיגה

חידושי ר' יונתן מליוניל - כרך בודד

50.00 ₪מחיר
לבחירת מסכת