top of page

"ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם"

רשימת ההקדשות לפי סדר הכרכים לכבוד או לזכר אישים על ידי בני משפחותיהם או בני קהילותיהם

כרך ד
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

הרב צמח זמברובסקי, מונטריאל, קנדה. על ידי: הסתדרות המזרחי בקנדה.

הוקדש לזכר:

אשר וחנה מאירהוף ז"ל. על ידי: קרן יוסף מאירהוף, בלטימור, מרילנד.

הוקדש לזכר:

הרב ר' ישראל פרנקפורטר (פאריס) הי"ד ורעיתו הרבנית וויטעל הי"ד.

ורבי יעקב לאקס הי"ד ורעיתו בעלא לאקס ע"ה.

על ידי: בניהם

הוקדש לכבוד:

ר' יעקב לסלוי. על ידי: חברה קדישא גחש"א לתל-אביב-יפו.

 

הוקדש לזכר: ר' יחזקאל ברכפלד ורעיתו ז"ל, אנטוורפן, בלגיה.

על ידי: בני משפחתם.

כרך ג
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

ר' יעקב יהודה (יוליוס) ז"ל.

על ידי: הוריו ואחיו ר' אליהו חיים הלוי נירנשטיין ומשפחתו, ניו-יורק.

 

הוקדש לכבוד: בית הכנסת

"אנשי שלום" בשיקגו.

הוקדש לזכר:

ר' אליהו חיים הלוי נירנשטיין ז"ל, ניו-יורק.

על ידי:

בנו ד"ר שלמה ניר - נירנשטיין, ניו-יורק – ירושלים.

 

הוקדש לזכר:

הרב אשר פויכטוונגר ז"ל, גרמניה-לטשווארט-ירושלים.

על ידי: רעיתו פרחה.

כרך ב
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הרב מאיר בר-אילן ז"ל, מייסד האנציקלופדיה התלמודית.

הוקדש לזכר:

ר' משה ב"ר נחום צבי ושרה פייגא סנדלר ז"ל.

על ידי: בנם מר ירחמיאל חיים סנדלר, לוס אנג'לס, קליפורניה.

 

הוקדש לזכר:

מר אברהם מלצר ז"ל, ניו יורק.

 

על ידי:

רעיתו הגב' פלורנס מלצר. בניו בתו ומשפחותיהם.

כרך א
כרך-בודד.png
נתרם על ידי:
הרב אליעזר סילבר, סינסינטי. וידידי האנציקלופדיה התלמודית מארץ ישראל ומארה"ב.
הוקדש לכבוד:
הרב צמח זמברובסקי, מונטריאול.
הוקדש לזכר:
הרב ד"ר יעקב דוד הלוי הרצוג ז"ל, ממייסדי יד הרב הרצוג.
כרך ח
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

משה מנחם (סטיבן) שטרן,

לרגל הגיעו למצוות.

על ידי: הוריו מר מנחם (גוסטב) שטרן ורעיתו, ניו-יורק.

כרך ז
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

ר' משה מנחם ב"ר נפתלי שטרן ז"ל ואשתו מרת קענדל בת ר' יהודה ז"ל, פולדה (גרמניה). על ידי: בנם כחתם ונכדיהם.

הוקדש לכבוד:

האדמו"ר יעקב פרלוב בהרה"צ ר' יהודה אריה זצ"ל,

האדמו"ר מנובומינסק, ניו יורק.

 

הוקדש לזכר:

הברון והברונית רוברט דה רוטשילד ז"ל, פאריס.

 

הוקדש לזכר:

מר קרול ריזפלד ז"ל תל אביב ורעיתו הגב' אלה ריזפלד.

על ידי: קרן קרול ואלה ריזפלד, תל-אביב.

כרך ו
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

מר מנחם ברסלר שיקגו.

הוקדש לזכר:

ר' יקותיאל אריה ויוכבד מלמד הי"ד,

ובנם ר' מרדכי צבי מלמד הי"ד ורעיתו מרים לבית זק הי"ד.

 

על ידי: בנם ונכדם אברהם מלמד, ניר עציון ומשפחות מלמד-כנוביץ, תל-אביב-פאריס.

 

הוקדש לכבוד ולזכר:

מר אברהם מלצר ז"ל, ניו יורק.

על ידי רעיו: פלורנס מלצר בניו בתו ומשפחותיהם.

כרך ה
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

גב' מינא בר ר' שמואל ע"ה.

על ידי: בעלה ר' יוסף וואלינסקי , וויניפג – קנדה.

 

הוקדש לכבוד:

ר' יוסף ורעיתו חוה לאה וואלינסקי, וויניפג – קנדה.

הוקדש לזכר:

מרת לאה קרופניק ע"ה אשת מר שמשון קרופניק.

על ידי: משה אספורמס ורעיתו, קנדה.

 

הוקדש לזכר:

הרבנית לאה נעשא פרנקפורטר ע"ה.

על ידי: בעלה הרב זכריה פרנקפורטר, פאריס – ירושלים.

כרך יב
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הרב יעקב גורדון ז"ל, טורנטו, קנדה.

על ידי: ועד קרן הזכרון ע"ש הרב יעקב גורדון ז"ל למען האנציקלופדיה התלמודית.

הוקדש לזכר:

ד"ר מנוח ל. ביאליק ז"ל, ניו-יורק.

על ידי: צפורה ואברהם בדנר, ניו-יורק.

 

הוקדש לזכר:

ר' שמעון ב"ר אברהם דוב נוסבוים ז"ל ורעיתו ינטה בת ר' יצחק ע"ה, ניו-יורק.

על ידי: בניהם ונכדיהם, ולזכר ר' אהרן ב"ר אברהם אשר למל הוכברג ז"ל ורעיתו שרה עטל בת ר' דוד ע"ה, ניו-יורק.

 

הוקדש לזכר:

רפאל צבי ושרה עזרילביץ.

על ידי: בנם דוד עזריאלי ומשפחתו, קנדה – ישראל.

כרך יא
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

ר' יהושע קרופניק ז"ל, שיקאגו.

על ידי: מר שמשון קרופניק ורעיתו וקבוצת ידידי המנוח.

הוקדש לזכר:

הרב זאב דרייזין ז"ל ניו-יורק - תל-אביב.

על ידי: אשתו חוה ומשפחתו.

כרך י
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

האחים צבי (הארי) ואבא שרמן, קארדיף, אנגליה.

 

הוקדש לזכר:

ר' יהודה אריה ב"ר משה אליעזר הלוי ז"ל ומרת שרה ב"ר צבי זאב ע"ה.

על ידי: בנם וכלתם מר דוד ושרה אבלס, ניו-יורק .

 

הוקדש לזכר:

ר' פסח אריה לוי ז"ל ורעיתו מינה ע"ה לבית פליישמן, טורונטו, קנדה.

על ידי: ילדיהם ומשחותיהם.

 

הוקדש לזכר:

ר' חיים בסין ורעיתו מרים בסין, קנדה.

על ידי: בתם ובניהם.

כרך ט
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

מר מנחם (גוסטב) שטרן ורעיתו גיטל ובניהם משה מנחם, מאירה וצבי, ניו-יורק.

 

 

הוקדש לכבוד:

נח ושרה-לאה גולדשמיד, ניו-יורק.

כרך טז
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

הרב ר' אפרים לייב הכהן כ"ץ ולזכר מרת גולדה כ"ץ ע"ה

ולכבוד ר' אהרן הכהן ורעיתו בלהה קנר.

על ידי: בניהם ר' מרדכי דוד הכהן כ"ץ ורעיתו עדינה לבית קנר, מכסיקו סיטי.

הוקדש לזכר:

הרבנית שרה הרצוג ע"ה אלמנת מרן הגרי"א הלוי הרצוג זצ"ל.

על ידי: מר נסים וגב' רנה גאון, ג'נבה, שווייצריה.

כרך טו
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הרב ר' אברהם נחמן שווארץ ז"ל, ולזכר בנו ד"ר יוסף שווארץ ז"ל.

 

על ידי: ועד הזכרון ע"ש הרב רא"נ שווארץ ז"ל וד"ר יוסף שווארץ ז"ל.

כרך יד
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

מר שמואל א. שונברון ז"ל, ניו-יורק.

 

על ידי: נאמני עזבונו.

כרך יג
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הרב דב אריה (ברנרלד) לוינטל ז"ל, הרב הראשי לפילדלפיה.

על ידי: ועד הזכרון ע"ש הרב רד"א לווינטל ז"ל למען האנציקלופדיה התלמודית פילדלפיה.

 

הוקדש לכבוד:

הגב' יהודית וולדבוים ניו-יורק. על ידי: בניה ונכדיה.

 

הוקדש לזכר:

הרה"ג החכם סלימאן דוד ששון זצ"ל, לונדון - ליטשוורת – ירושלים.

על ידי: רעיתו ובניו.

כרך כ
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

נדיבי לב, מוקרי תורה, וידידי מפעלינו בארה"ב ובקנדה

שעזרו להופעת כרך כ' של האנציקלופדיה התלמודית.

הוקדש לזכר:

משה זאב הלוי וברכה ברנשטיין ז"ל, ברוקלין, ניו יורק.

על ידי: משה ודבורה ליפשיץ, וקרן טובה וברכה.

כרך יט
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

הגאון ר' יוסף דוב הלוי סולוביצייק ראש ישיבת

רבנו יצחק אלחנן בניו-יורק.

 

על ידי: הסתדרות הרבנים דאמריקה והסתדרות הרבנים דאמריקה בא"י

כרך יח
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

צבי מנחם הלוי בורנשטיין ז"ל.

על ידי: הוריו מר משה בורנשטיין ורעיתו טובה, תל אביב.

 

הוקדש לזכר:

ר' יעקב בן יהודה (אשכנזי) טדסקו ז"ל, ויניציאה פריז,

ורעיתו יראת בת יוסף לבית סרף ע"ה.

על ידי: קרן טובה וברכה.

כרך יז
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

בנק המזרחי, לשנת הששים להווסדו (תרפ"ג-תשמ"ג),

לזכרם הטוב של המייסדים ולכבוד המרחיבים.

כרך כד
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

ר' יעקב ז"ל ויוכבד קסטנבוים, ולזכר ר' אהרן ורבקה צאהלער ז"ל ולכבוד בניהם משה ואסתר קסטנבוים וב"ב, אליהו ואסתר קסטנבוים וב"ב דוד וטובה לאה קסטנבוים וב"ב, יעקב שלום ולאה רחל אולך וב"ב.

על ידי: אשר זליג וזהבה גולדה קסטנבוים, ירושלים.

כרך כג
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הרב אליעזר בן הרב חיים משה הלוי לוין זצ"ל וואשקי-ליטא, דטרויט-ארה"ב ולזכר הרבנית שרה מנוחה לוין ע"ה והרבנית אסתר ויין ע"ה, ולכבוד הרב זאב ויין, שיקגו- ארה"ב.

על ידי: בניהם הרב דוב בערל ויוכבד ויין, מונסי-ירושלים.

כרך כב
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

ההורים ר' חיים הירש ושפינצר פאלק ז"ל, ואשתו מרת חנה פאלק ע"ה.

על ידי: בניהם ר' אלימלך דוד ויצחק פאלק, ניו יורק.

כרך כא
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

מרת אסתר מלכה פאלק ע"ה בת הרב יצחק איזיק יעקב שענפעלד ז"ל.

על ידי: בעלה דוד פאלק, לורנס, ניו-יורק.

כרך כח
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הרה"ח ר' יהושע השיל רייזמן ז"ל.  

על ידי: בנו ר' צבי רייזמן ומשפחתו, לוס אנג'לס.

כרך לג
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הרה"ח ר' יהושע השיל רייזמן ז"ל.  

על ידי:

בנו ר' צבי רייזמן ומשפחתו, לוס אנג'לס.

כרך לז
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

ר' שלמה ב"ר אברהם גרינברג ז"ל ולע"נ מ' נחמה ב"ר אברהם גרינברג ע"ה  ולע"נ ר' אליהו ב"ר צבי אריה ויינשטיין ז"ל ולע"נ מרת סימא ב"ר אברהם ויינשטיין ע"ה.  

על ידי: ילדיהם משה לוי ובלימה ויינשטיין.

כרך כז
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הבחור יונדב חיים הירשפלד הי"ד.

על ידי: חיים וחיה בולטר

ניו יורק - ירושלים

כרך לה-לו
כרך-בודד.png
כרך-בודד.png

הוקדשו לזכר:

הרה"ח ר' בנימין בן ר' יהודה אליהו שימל ורעיתו מרת שרה

ולע"נ הרה"ח ר' יהושע מנחם יעקב בן ר' יעקב שטיין ורעיתו מרים דבורה בת ר' צבי ע"ה.

על ידי: בנם ובתם ר' חיים שימל ורעיתו חנה (לבית שטיין) וילדיהם.

כרך לב
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הרה"ח יהושע השיל רייזמן ז"ל ומרת הלינה שיינדל רייזמן ע"ה

ולזכר אהרן יעקב קורנווסר ז"ל.

על ידי: ר' צבי רייזמן ובני משפחתו, לוס אנג'לס.

כרך כו
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הגב' ברכה (ברונקה) סטבסקי רבין וינטרוב ע"ה.

על ידי: מנהל עזבונה מר כרמי שברץ.

כרך ל
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

הראשון לציון הרב הגאון ר' עובדיה יוסף.

על ידי:

הנהלת האנציקלופדיה התלמודית.

כרך לה
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

יהודה ז"ל וחנה ע"ה דוויקו.

על ידי:

מר סילוון דוויקו ורעיתו.

כרך כה
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

ר' יהושע שמחה ב"ר רפאל מרגולין ז"ל ובתו מרת איטא לאה ולכבוד אשתו מרת רחל מרגולין.

על ידי: בתם מרת עלקא שרה מרגולין רבינוביץ, ממפיס - מנשסטר ובניה.

כרך כט
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

ר' משה (מוריס) וויויאן וואהל ז"ל, לונדון.

כרך לד
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

מר פטר גרובר.

על ידי:

מר אדוארדו אלשטיין, בואנוס איירס, ארגנטינה.

כרך מא
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

ר׳ אליעזר בן ר׳ משה הנדלס ז״ל ורעיתו מרת מזל טוב בת ר׳ שלמה פנחס הכהן ע״ה. על ידי: משפחת הנדלס וכהן, לוס אנג'לס.

הוקדש לע"נ:

שלמה בן ישראל ז"ל שרה בת אברהם ז"ל יוסף בן משה ז"ל פסיע בת בנציון ז"ל יחיאל בן אהרן ז"ל חיה רבקה בת קלמן ז"ל יחיאל מיכל בן חיים מאיר ז"ל רייזל בת זאב ז"ל. על ידי: צאצאיהם.

כרך מ
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

ר' מאיר בנדיקט ז"ל.

על ידי: חתנו יעקב ובתו חיה שולמית הרצוג.

כרך לט
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

גיטא בינה הרצוג ע"ה בת ר' זאב וואלף יחיאל ז"ל.

על ידי: בנה יעקב ורעיתו חיה שולמית הרצוג.

כרך לח
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הרה"ח יהושע השיל רייזמן ז"ל ומרת הלינה שיינדל רייזמן ע"ה ולזכר אהרן יעקב קורנווסר ז"ל.

על ידי: ר' צבי רייזמן ובני משפחתו, לוס אנג'לס.

כרך מה
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

משפחת פולד

הרב דוד ב"ר אליעזר

ומרת חנה גולדה ב"ר ישעיה.

כרך מד
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הרה"ח ר' בנימין בן ר' יהודה אליהו שימל ורעיתו מרת שרה ע"ה.

ולעילוי נשמת:

הרה"ח ר' יהודה מנחם בן ר' יעקב שטיין ורעיתו מרים דבורה בת ר' צבי ע"ה

על ידי:

בנם ובתם ר' חיים שימל ורעיתו חנה (לבית שטיין) וילדיהם

כרך מג
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הרה"ח יהושע השיל רייזמן ז"ל ומרת הלינה שיינדל רייזמן ע"ה ולזכר אהרן יעקב קורנווסר ז"ל.

על ידי: ר' צבי רייזמן ובני משפחתו, לוס אנג'לס

כרך מב
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הרב דוד בן חיים הלל קסטרוביצקי ז"ל, הרבנית פייגא (פרנסיס) בת יוסף קסטרוביצקי ע"ה, ר' יהושע (אוסקר) בן אברהם אהרן לאסקי ז"ל, חיה פריידל (הילדגרד) בת יעקב לאסקי ז"ל.

כרך נ
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

הרב הרשל שכטר שליט"א

ולעילוי נשמת: הרב חיים בן אברהם ארבספלד

על ידי:

רעייתו, ילדיו, נכדיו והנינים לבית משפחת ארבספלד

ניו-יורק

הוקדש לכבוד: 

הרב הרשל שכטר שליט"א

על ידי:

ד"ר שלום קלמן

הוקדש לכבוד:

הרב פרופ' אברהם שטיינברג שליט"א

על ידי:

הרב נוח (קני) היין 

קהילת בית שלום – לורנס ניו יורק

הכרך הוקדש לכבודו של הרב הרשל שכטר שליט"א ראש ישיבת רבנו יצחק אלחנן YU ניו-יורק

על ידי: תלמידיו הרבים ומוקיריו – 

כרך מט
כרך-בודד.png

הוקדש לע"נ:

סבינו הק׳ רבי יצחק הי״ד בן יעקב דוד וגולדה (לבית לנדא) זטורסקי

ולזכר בננו ואחינו הקדוש אריה יוסף שינפלד הי"ד

על ידי:

משפחת שינפלד – הרב משה חיים ורעייתו, הרב נחמיה ורעייתו, מר יצחק ורעייתו, הרב יחזקאל ורעייתו , מר שי ורעייתו.

בני ברק – לונדון

כרך מח
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד: 

הרב יחזקאל לוקשטיין שליט"א. 

רב קהילת ישרון

וראש ישיבת רמ"ז בניו יורק.

על ידי:

חברי קהילת ישרון ניו-יורק

כרך מו
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הגאון הגדול

רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

על ידי:

צבי רייזמן

איש עסקים ומחבר ספרי רץ כצבי ומשפחתו, לוס אנג'לס

מפתח מקורות
כרך-בודד.png

הוקדש לזכר:

הרב יצחק יהודה בן אברהם דב סוויפט ז"ל, אנגליה, דרום אפריקה, אנגלווד-ניו-ג'רסי, ארה"ב.

על ידי: קרן טובה וברכה.

מפתח עניינים
כרך-בודד.png

הוקדש לכבוד:

הרב יעקב לסלוי.

על ידי: חברה קדישא גחש"א לתל-אביב- יפו.

bottom of page