top of page

הסכמות מגדולי ישראל

(ע"פ א-ב)

"יצירה נשגבה זו מרחבת ידיעת התורה בכל החוגים"
הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, ראש ישיבת קול תורה, מחבר שו"ת מנחת-שלמה
הרב אוירבך 1.jpg
"בטוחני שכל חובב תורה יכניס את האוצר הגדול הזה  לתוך ביתו"
הרב אברמסקי .jpg
הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל,  מחבר חזון-יחזקאל
"יד הרב הרצוג מעבירה את חוכמתם הנצחית של חכמינו באמצעות האנציקלופדיה התלמודית הספרים חשובים מאד"
האדמור מסלונים.jpg
הגאון רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל, האדמו"ר מסלונים
"מפעל ענקי זה שאין דומה לו בספרותנו התורנית 
של התקופה האחרונה"
הרב ויינברג
הגאון רבי יעקב יחיאל ויינברג זצ"ל, מחבר שו"ת שרידי-אש
"עבודת קודש זו היא ג"כ עבודת גאולה בבחינת שבט דן המאסף לכל המחנות"
הרב חרלפ.jpg
הגאון רבי יעקב משה חרל"פ זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב
"כמה פעמים שמעתי מפי מרן האמו"ר שהיה משבח את המפעל הגדול הזה"
הרב יצחק יוסף.jpg
הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף , הרה"ר לישראל
"המוסד הזה אחד ויחיד העושה גדולות ונצורות לכבוד התורה"
הרב מלצר.jpg
הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, מחבר "אבן האזל"
"האנצ"ת הרימה תרומה חשובה להחדיר ולהרחיב את ידע התורה וההלכה - הן בקרב חכמי התורה והן בין הציבור הרחב"
הרב יצחק ניסים.jpg
הגאון רבי יצחק ניסים זצ"ל, הראשון לציון והרב הראשי לישראל
"רכישת כל כרך של האנציקלופדיה התלמודית 
מביאה את האור הגדול של התורה אל תוך הבית"
הרב זלמן סורוצקין .jpg
הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל, ראש ועד הישיבות
"לברר כל דבר לאמיתו... בבהירות כל העניינים" 
הרב משה פיינשטיין.jpg
הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, מחבר שו"ת אגרות-משה
"כינוס אוצרות התורה באופן מקיף ומסודר ובלשון קצרה וקלה עד כי שווה היא לכל נפש"
הגאון רבי שניאורסון זצ"ל, ראש ישיבת כוכב-יעקב מטשעבין
הרב שניאורסון.jpg
"קשה להפריז בחשיבות של מפעל כבירים זה, שגם בדורנו דור הליקוטים והמיחשוב מתייחד לו מקום יחודי ובלעדי"
שאול אלתר.jpg
הגאון רבי שאול אלתר שליט"א, ראש ישיבת שפת אמת
"האנציקלופדיה התלמודית - המפעל התורני בעל החשיבות המשמעותית ביותר בישראל"
הרב הרצוג.jpg
הגאון רבי יצחק א' הלוי הרצוג זצ"ל,  הרב הראשי לישראל
"חכמה ומלאכה יש כאן חכמה עמוקה ומלאכה מרובה במפעל נשגב זה"
הרב אשר וייס.jpg
הרה"ג אשר ויס שליט"א ראש ישיבת דרכי-תורה, 
גאב"ד 'דרכי הוראה' ורב פוסק המרכז הרפואי שערי צדק
"מיותר לספר בשבחו של מפעל כביר זה וערכו העצום לחקר התורה ובירור ההלכה למקורותיה באופן יסודי"
הרב עובדיה.jpg
הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, הראשון לציון הרב הראשי לישראל
"האנציקלופדיה מחברת את כולם בשפה ברורה, שמניחה לכל אחד ואחד את היכולת ללמוד להבין ולהשכיל"
הרב דוד לאו.jpg
הרה"ג דוד לאו שליט"א הרב הראשי לישראל ונשיא המיקרופדיה 
"הגיעני את ספר הי"ט מהאנציקלופדיה שהיה חסר בסדרה. כן ימלא ה' כל חסרונותיך"
הרב משאש.jpg
הגאון רבי שלום משאש זצ"ל, רבה של קזבלנקה וירושלים
"כל יסודות ההלכה ביסודיות מושלמת בכל שיטות הפוסקים והמפרשים על פרטיהם, דבר דבור על אופניו בלשון יפה וצחה"
הרב יוחנן מערלוי.jpg
הגאון רבי יוחנן סופר זצ"ל, אב"ד ערלוי
"מצאתי בהם גם אני תועלת מהסדר החשוב המביא תועלת גדולה גם לת"ח גדולים הבקיאים"
הרב עפשטיין.jpg
 הגאון רבי  פנחס עפשטיין ראב"ד העדה החרדית  זצ"ל
"שביעות רצון מהאוצר התלמודי המקיף בכל מקצועות התורה"
הרב יששכר דב רוקח.jpg
כ"ק, האדמו"ר מבעלזא שליט"א
"נתקבל כרך ט"ז מהאנציקלופדיה התלמודית, ובלשון הידוע נתמלא הבית אורה, אורה זו תורה"
הרבי מלובביץ.jpg
כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש רבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל
bottom of page