הסכמות מגדולי ישראל

(ע"פ א-ב)

"יצירה נשגבה זו מרחבת ידיעת התורה בכל החוגים"
הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, ראש ישיבת קול תורה, מחבר שו"ת מנחת-שלמה
"בטוחני שכל חובב תורה יכניס את האוצר הגדול הזה  לתוך ביתו"
הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל,  מחבר חזון-יחזקאל
"יד הרב הרצוג מעבירה את חוכמתם הנצחית של חכמינו באמצעות האנציקלופדיה התלמודית הספרים חשובים מאד"
הגאון רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל, האדמו"ר מסלונים
"מפעל ענקי זה שאין דומה לו בספרותנו התורנית 
של התקופה האחרונה"
הגאון רבי יעקב יחיאל ויינברג זצ"ל, מחבר שו"ת שרידי-אש
"עבודת קודש זו היא ג"כ עבודת גאולה בבחינת שבט דן המאסף לכל המחנות"
הגאון רבי יעקב משה חרל"פ זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב
"קשה להפריז בחשיבות של מפעל כבירים זה, שגם בדורנו דור הליקוטים והמיחשוב מתייחד לו מקום יחודי ובלעדי"
הגאון רבי שאול אלתר שליט"א, ראש ישיבת שפת אמת
"האנציקלופדיה התלמודית - המפעל התורני בעל החשיבות המשמעותית ביותר בישראל"
הגאון רבי יצחק א' הלוי הרצוג זצ"ל,  הרב הראשי לישראל
"חכמה ומלאכה יש כאן חכמה עמוקה ומלאכה מרובה במפעל נשגב זה"
הרה"ג אשר ויס שליט"א ראש ישיבת דרכי-תורה, 
גאב"ד 'דרכי הוראה' ורב פוסק המרכז הרפואי שערי צדק
"כמה פעמים שמעתי מפי מרן האמו"ר שהיה משבח את המפעל הגדול הזה"
הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף , הרה"ר לישראל
"מיותר לספר בשבחו של מפעל כביר זה וערכו העצום לחקר התורה ובירור ההלכה למקורותיה באופן יסודי"
הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, הראשון לציון הרב הראשי לישראל
"המוסד הזה אחד ויחיד העושה גדולות ונצורות לכבוד התורה"
הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, מחבר "אבן האזל"
"האנצ"ת הרימה תרומה חשובה להחדיר ולהרחיב את ידע התורה וההלכה - הן בקרב חכמי התורה והן בין הציבור הרחב"
הגאון רבי יצחק ניסים זצ"ל, הראשון לציון והרב הראשי לישראל
"האנציקלופדיה מחברת את כולם בשפה ברורה, שמניחה לכל אחד ואחד את היכולת ללמוד להבין ולהשכיל"
הרה"ג דוד לאו שליט"א הרב הראשי לישראל ונשיא המיקרופדיה 
"הגיעני את ספר הי"ט מהאנציקלופדיה שהיה חסר בסדרה. כן ימלא ה' כל חסרונותיך"
הגאון רבי שלום משאש זצ"ל, רבה של קזבלנקה וירושלים
"רכישת כל כרך של האנציקלופדיה התלמודית 
מביאה את האור הגדול של התורה אל תוך הבית"
הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל, ראש ועד הישיבות
"כל יסודות ההלכה ביסודיות מושלמת בכל שיטות הפוסקים והמפרשים על פרטיהם, דבר דבור על אופניו בלשון יפה וצחה"
הגאון רבי יוחנן סופר זצ"ל, אב"ד ערלוי
"לברר כל דבר לאמיתו... בבהירות כל העניינים" 
הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, מחבר שו"ת אגרות-משה
"מצאתי בהם גם אני תועלת מהסדר החשוב המביא תועלת גדולה גם לת"ח גדולים הבקיאים"
 הגאון רבי  פנחס עפשטיין ראב"ד העדה החרדית  זצ"ל
"כינוס אוצרות התורה באופן מקיף ומסודר ובלשון קצרה וקלה עד כי שווה היא לכל נפש"
הגאון רבי שניאורסון זצ"ל, ראש ישיבת כוכב-יעקב מטשעבין
"שביעות רצון מהאוצר התלמודי המקיף בכל מקצועות התורה"
כ"ק, האדמו"ר מבעלזא שליט"א
"נתקבל כרך ט"ז מהאנציקלופדיה התלמודית, ובלשון הידוע נתמלא הבית אורה, אורה זו תורה"
כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש רבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל