top of page

רבי אליהו גולדברג שליט"א :

רבי מאיר אומר כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, נקרא רע נקרא אהוב, המשנה מאריכה שם ונהנים ממנו עצה ותושייה ונעשה כמעיין המתגבר, כבר דיברו על התורה של אבא ועל הכל, אבל החלק של עמלות בתורה השקידה בתורה אהבת התורה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב אבא את התורה בוז יבוזו לו..... והעיקר השמחת התורה כמו שהאגלי טל אומר בהקדמה שהעיקר בלימוד התורה זה בשמחה, מי שראה את אבא חוזר עוד פעם עוד פעם לא הייתה לו שמחה בדבר אחר רק בתורה.... כמו שהזכירו זכה והרביץ תורה לאלפים... לקטן וגדול שווה הוא... לא היה אצלו הבדל... כל אחד הוא כיבד ושמע... לא משנה מי שביקש העיקר ללמוד תורה...

ועוד חלק גדול היה בעריכת המבחנים... מי שיודע כמה כוחות וטרחה.... עסק והשקיע במבחנים.. שעי"ז יתרבה הרבה תורה בישראל בפרט בארצות הגולה. הוא שמח כל פעם שעוד אחד לומד ועוד אחד לומד, בזכות המבחנים והתעודות, היה לו בזה טירחה גדולה, והכל היה שלא ע"מ לקבל פרס.

רוכב ערבות שש ושמח בבוא איליו נפש נקי וצדיק, אבא קיים את המסילת ישרים מהתחלה ועד הסוף, בלי חכמות כל מילה ומילה, מי שראה את הנקיות כפיים שלו, את החשש שבחשש... אני לא אשכח כשפעם אחת הייתי איתו בביהכנ"ס הוא נטל ידיים ולא הייתה מגבת, הבאתי לו כמה ממחטות, הוא אמר לי לא זה לא מיועד לזה, אמרתי לו זה מהכיס שלי ואז הוא הסכים. וכך כל דבר ודבר אם היו משתמשים קצת יותר ממה שצריך הוא היה אומר זה חשש גזל. הוא לא רצה... אין סוף לסיפורים.... והכל היה בהסתרה בתוך הסתרה...

כמה חומרות ודקדוק הדין ודקדוק ההלכה היה לו, כל מיני חומרות שבחומרות, בסוכה, ובהלכות שבת, דקדוקים ועוד דקדוקים, הכל היה בסתר ואף אחד לא שם לב לזה.

דיברו על הכבוד של אבא כמה שהוא ברח מהכבוד, אבל אבא ידע שאצלו כבוד זה כלום לא, אבל הוא ידע לכבד את השני... איזהו מכובד המכבד את הבריות, כל פעם הוא אמר צריכים לכבד את השני, לתת לו את כל הכבוד.... זכורני לפני שלושים ארבעים שנה, היה מגיע איליו כל צהרים יהודי מר נפש, זה היה לוקח לו הרבה כוחות נפש והוא לא נתן לו מנוחה, ואבא היה צריך לעשות כל מיני תחבולות לברוח ממנו, עד שיום אחד דיברתי עם האיש הזה קצת קשות... אבא הקפיד עלי, ואומר לי מה אתה עושה...?!,  רחמנות על היהודי הזה...!,    כמה פעמים בבתי דינים היו אנשים מרי נפש שצעקו עליו וזלזלו בו, אבא אמר אוי ואבוי לא לפתוח את הפה ולא לענות להם.... והכל היה בבחינת הנעלבים ואינם עולבים... הכל הוא לא הבין בכלל מה רוצים ממנו....

אוי נקיות כפיים... וכן כל הנקיות של המסילת ישרים... כל המידה. וכך היה בכל המידות. לא זכור לי בכל החיים שפעם אבא כעס... שאלתי לפני כמה שבועות את גיסי אם הוא ראה את אבא פעם כועס....אני לא שמתי לב אף פעם שאבא כועס... הוא אמר לי כן.. פעם אחת הוא שמע את אבא שמדבר עם מישהו בטלפון, הוא הבין שההוא כנראה דיבר בזלזול על האבני נזר, אבא הקפיד מאד, הוא שמע אז פעם יחידה שאבא כועס ומחה בו.

וכך כל המידות שבתורה, היה שונא בצע, הייתה לו אהבת הבריות, ודאג לכל אחד די מחסורו,.

אוי ריבונו של עולם שאבא יהיה מליץ יושר על כולם ובפרט על אמא האשה הגדולה, אמא של מלכות, ושם אשה גדולה, גדולה במעשים כמו שאמרו, כל המסירות שלה לאבא, וכל הדאגה שלה לכל אחד, לכל הנכדים והנינים, ולא רק אלא גם לכל יהודי, יתן הקב"ה שיהיה לה בריות גופא ונהורא מעליא, ותראה הרבה נחת מכולם, ובילע המות לנצח ומחה ה"א דמעה מעל כל פנים , ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

 

 

 

ניתן להאזין להספדים בטל' :033064741 בשלוחה 9

bottom of page