top of page

רבי מרדכי אויערבאך שליט"א:

הצבי ישראל על במותיך חלל... זוהי הבמה של גדולי התורה... נותר חלל גדול... חלל שאין מי שימלא אותו... ת"ח שמת... ארבעה דברים תשמישו של עולם... ת"ח שמת מי ייתן לנו תמורתו... הלא תדעו כי שר וגדול נפל בישראל... שר... עם כל המושגים של שר... שר התורה... שר התורה זה כל התורה כולה... מאן דתני ומתני... למד ולימד.... לית לי' שיעורא... אוי... אני חושב... יש הרי תורה וצריך קניני תורה... אם יסתכלו באבות... כל המ"ח קניני תורה מתאימים לגיסנו הגדול...

הלא תדעו כי שר וגדול נפל בישראל... שר בכל התורה בכל חלקי שו"ע, פוסק שאין כדוגמתו... גילה מטמונים בכל השאלות הנמצאות והסבוכות ידע למצוא שביל את הדרך איך לפסוק... וגם לימד... בכל תפוצות הארץ.. לימד... ולא חס על כבודו... נסע ולימד בלי שום הכנה... נכנס לביהמ"ד ושאל מה לומדים... ותיכף התחיל ללמד... הרי היה בור סוד שאינו מאבד טיפה מצד אחד.. ומצד שני באר... מעין המתגבר בכל חלקי התורה... חידושים נפלאים... אין רע"א שהוא לא ידע... מילדותי אני יודע את זה... עכשיו יקבלו את פניו רע"א וקצה"ח והנתיבות שהוא הרביץ את התורה שלהם בממדים שלא נמצא בעולם... זהו שר. וגדול.. מה זה גדול.. לא התעסק אף פעם בקטנות... אף פעם לא עניין אותו שום דבר קטנוניות... כל דבר היה בגדלות... לא יאומן... רק תורה ורק תורה... בלילה וביום... בשינה גם... כל המציאות שלו היה תורה... אוי... על במותיך חלל... הוא הרי לא ידע שהוא נמצא על הבמה... כלל לא ידע... לא מחזיק טיבותיה לנפשיה... אפי' על במה פשוטה הוא לא עלה... כשהיה בא לשמחה כיבדתיו לעלות למעלה.. הוא אמר אין מי.. אמרתי לו מי גדול ממך.. שום דבר... לא מחזיק טיבותיה לנפשי'.. והרבצת תורה.. בכל חלקי התורה.. זה מה שאבדנו.

וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבא... אי... אני בעצמי בקטנותי שהוא נכנס לבית, כמה ינקתי ממנו.. מורי ורבי.. כמה ינקתי ביסודות התורה... בלי שום התרברבות... והרביץ תורה ולימד דעת את העם... כ"ז חסרנו, וכ"ז חסרה ארעא דישראל הגברא רבא... עתה לך בשלום ותמליץ טוב על אחותנו הגדולה שליוותה אותך כל ימי חייך... בירכתי ביתך... נתנה את כל האפשרות שתוכל להגות בתורה יומם ולילה, ולהרביץ תורה. תמליץ טוב עליה ועל כל המשפחה הגדולה בנין וחתנין רבנן, ועל כל עם ישראל, על המגיפה שנמצאת עכשיו שבזכותו תעלם... ועתה לך בשלום ותנוח בשלום.......

 

ניתן להאזין להספדים בטל' :033064741 בשלוחה 9

bottom of page