top of page

רבי עזריאל אויערבאך שליט"א:

ראש חודש איקרי מועד, ואין מספידין בו, רק לחכם בפניו. אומר המג"א חכם בפניו זהו ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום. וע"ז הויכוח אם יש ת"ח היום, אבל כו"ע מודו שאנחנו כאן מלוים את הגברא רבה את הת"ח שפשוט הוא ששואלין אותו בכל מקום, ממילא מוטל עלינו להספיד את החכם.

הקב"ה אומר למשה רבינו בר"ח אלול עלה אלי ההרה ואתנה לך את הלוחות, משה רבנו בר"ח אלול אתנה לוחות, לוחות זה הי' שאין לך יפה מן הצניעות, לוחות... אי....

הנביא אומר (שמואל א ד) בשעה שהגיעה הידיעה שנשבה ארון האלוקים, וילקח עלי ובנו, ונאמר שם בנביא שכלתו של עלי אמרה על שניהם..... ארון האלוקים, אותו ארון האלוקים שהס"ת נמצאת בו לוחות האבן נמצאת בו, אותו ארון האלוקים שהתורה חרותה על לבו, "על לבם אכתבנה".

יש תורה.... של לומדיה, הגמ' אומרת אם עומדים בפני לומדיה, בפניה לא כ"ש, אבל יש גברא רבה שהגמ' אומרת כמה טיפשאי אינשי דקיימי מקמא ס"ת ולא קיימי מקמא גברא רבה, מי זה הגברא רבה, הגברא הוא שיש לו כל התורה כולה על ליבו, שני התלמודים, ארבע חלקי שו"ע, ראשונים ואחרונים ופוסקים, הכל על לוח לבו אפשר לומר על גיסנו הגדול, הגברא רבה, שבנגלה – "כל רז לא אניס ליה".

אי....גלה כבוד מישראל.... אין כבוד אלא תורה, כבוד זו הנשמה, "למען יזמרך כבוד", אין כבוד אלא תורה, וילקח ארון האלוקים.... נצחו אראלים את המצוקים.... שבוע שלם הי' מלחמה... ונשבה ארון האלוקים, ארון האלוקים אומר המהרש"א, ארון זה האדם, זה הגוף, ואח"כ יש בתוכו את התורה... זה ארון האלוקים.

לוחות... על לוח לבו, הי' לו שתי לוחות, לוח א' זה בין אדם לחברו, ולוח א' זה בין אדם למקום, הלוחות האלו הי', אותו בין אדם למקום, הי' גם בין אדם לחברו.... כל כולו מלבושי כבוד, "מדות טובות"... ועל כולם הענוה הגדולה.... ענוה...... לא חשב עצמו לכלום... "מה שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענוה עקב לסוליתה" (מדרש שה"ש) , ענוה...ככה נכנס התורה... עלה אלי אל הר סיני.... מקדם... ואנחנו כעת מספידים את סיני.... כל התורה כולה... סיני... שתי הלוחות.... שתי הלוחות... גם בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום, אבל העיקר זה "והצנע לכת עם אלוקיך", אותם הלוחות שמשה רבנו קיבל היום, וזה הי' אין לך יפה מן הצניעות... זה הי' גיסנו ... והצנע לכת עם אלוקיך... כל כולו הלך בצידי דרכים, ... ולא עשה מעצמו כלום.. כלום...  רק לענות... וללמד   ....... מיום עמדו על דעתו לא פסק להגות בתורה, ובתורתו יהגה יומם ולילה, אשרי האיש... בתורתו יהגה יומם ולילה... זהו הגברא רבה שאנחנו מלוים אותו... ויהי בנסוע הארון... כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים... מציון תצא תורה, שערים המצוינים בהלכה.. הרי הוא זכה בכחו הגדול, ברוב תורתו ליורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל... ונסתלק מאתנו בפרשה של ושפטו את העם משפט צדק, זה הי' הגאון הגדול ... הגברא רבה... כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים ... הרביץ תורה.. והעמיד תלמידים בכל חלקי השו"ע הרביץ תורה בכל התלמוד .. תלמידים... אלפי תלמידים...

היות וכתוב במ"ב שאפי' לחכם בפניו צריך לקצר, אז אנחנו אומרים לגיסנו הגדול לך בשלום... ותמליץ טוב... על אחותנו האשה הגדולה... שבנתה ביחד עמך את ביתה... בנין וחתנין רבנן.... תנוח בשלום... ותעמוד לגורלך לקץ הימים בתחיית המתים.. והקב"ה יסיר חרפת עמו ובלע המות לנצח ומחה ה"א דמעה מעל כל פנים ונאמר אמן.

 

ניתן להאזין להספדים בטל' :033064741 בשלוחה 9

bottom of page