top of page

אפשרויות תרומה ליצירה התורנית

כרך-בודד.png
3
ערכים 

רשימת 2500 ערכים הלכתיים נוצרה על ידי מייסדי האנציקלופדיה התלמודית -הרב בר אילן והרב זווין זצ"ל. ערכים אלו מקיפים את כל הנושאים המרכזיים בעולם ההלכה התלמודי ומקיפים את כל עולם היצירה התורנית לדורותיה-תורה שבכתב ,שבעל פה,גאונים,ראשונים,אחרונים ושאלות ותשובות,על ידי גדולי ישראל לאורך הדורות. חסות  בסך 1800$ תיתן לתורם שותפות נצח במפעל תורני כביר וייחודי זה. 

"תעודת ערך" מיוחדת תינתן לכל תורם.

כרך-בודד.png
2
כרכי הדפסה חוזרת

הדרישה להדפסה חוזרת של כרכי האנציקלופדיה שיצאו לאור נוצרת עקב דרישה גדולה מצד לומדי התורה.  מתוך 50 כרכי האנציקלופדיה שיצאו לאור עד היום, נותרו-8 כרכים לתרומה  והקדשה של כרכים אלו. 

תרומת 10000$ תאפשר הקדשת כרך עם עמוד הקדשה מיוחד. תעודת תורם מיוחדת תינתן לכל שותף-תורם.

כרך-בודד.png
1
כרכי נושא
נתרם על ידי:
הרב אליעזר סילבר, סינסינטי. וידידי האנציקלופדיה התלמודית מארץ ישראל ומארה"ב.

הוקדש לכבוד:
הרב צמח זמברובסקי, מונטריאול.

הוקדש לזכר:
הרב ד"ר יעקב דוד הלוי הרצוג ז"ל, ממייסדי יד הרב הרצוג.
bottom of page