top of page

ערכי כרך יב

כרך-בודד.png
 • חבת הקודש

 • חבתין (חבתי כהן גדול)
 • חגבים

 • חגיגה

 • חגיגת ארבעה עשר

 • חגר

 • חדוש

 • חדש

 • חובה, מצוה ורשות

 • חובל

 • זריקה

 • זרעים

 • זרת

 • ח

 • חבוט רמי

 • חבור

 • חביבה מצוה בשעתה

 • חבר

 • חבר עיר

 • זכר לחורבן

 • זמון

 • זמן בית דין

 • זפק

 • זקה

 • זקן ממרא

 • זר

 • זרוע לחיים וקבה

 • זריזין מקדימין למצות

 • זית

 • זכין לאדם שלא בפניו

 • זכירות

 • זכירת יציאת מצרים

 • זכירת מעמד סיני

 • זכירת מעשה העגל

 • זכירת מעשה מרים

 • זכירת מעשה עמלק

 • זכירת שבת

 • זה נהנה וזה לא חסר

 • זוגות

 • זוחלין

 • זומר

 • זונה

 • זורה

 • זורע

 • זורק

 • זילותא דבי דינא

bottom of page