top of page

שו"ת לרב איתי אליצור, ישראל 

לפני כעשרים שנה שאלתי את הגרז"ן: אם חל יו"ט בע"ש, ואצל אשה מתפתחים סימני לידה מוקדמים, כאלה שעדיין לא מצריכים נסיעה, האם עדיף לצאת לדרך ביו"ט, אע"פ שזה עדיין לא פקו"נ, או לחכות לצירים המשמעותיים ואז לחלל שבת, שזה חמור יותר.

השיב הגרז"ן: עיין בנצי"ב בפרשת קרח, שאומר שעדיף לעבור קודם על חטא קל מאשר אח"כ על חטא חמור. אבל אני חולק עליו.

ואח"כ הוא הוסיף: אבל על מה אתה מדבר? נסיעה? נסיעה ביו"ט דרבנן.

bottom of page