top of page

ערכי אות ע

כרך-בודד.png

ערוב חצרות
ערוב תבשילין
ערוב תחומים
ערי הלוים
ערי חומה
ערי מקלט
ערכאות
ערכין ודמים
ערלה
עשה דוחה לא תעשה
עשרה בטבת
עשרת ימי תשובה

עציץ (נקוב ושאינו נקוב)
עצמות
ערב (לחוב)
ערב יו"ט
ערב יום הכפורים
ערב פסח
ערב ראש השנה
ערב שבת
ערבה
ערבה (המצוה)
ערבית

עושק (שכר שכיר)
עזרה (לשקול לכלול את כל העזרות בערך אחד)
עיו הרע
עיקור (סימנים בבהמה)
עיקרים
עיר הנדחת
עישור נכסים
עם הארץ
עמוד השחר
עמידה (בניגוד לישיבה)
ענוי הדין
ענוי נפש
עני
עני המהפך בחררה
עסקא

עדית בינונית וזבורית
עובר
עובר ירך אמו
עוברת על דת
עולה
עולם הבא
עולת העוף
עולת יולדת
עולת מצורע
עולת ראיה
עומר
עונג שבת; עונג יום טוב
עונת המעשרות
עוסק במצוה
עורות קדשים
עושה בתי נירן

ע [האות]
עבד כנעני
עבד עברי
עבודת יום הכפורים
עבור צורה
עבור שנה
עביד אנש דינא לנפשיה
עבר הירדן
עגלה ערופה
עד אחד
עד ועד בכלל
עדות
עדות אשה
עדות מיוחדת
עדות שאי אתה יכול להזימה
עדים זוממים

bottom of page