top of page

ערכי אות ת

כרך-בודד.png

תרומת מעשר
תרי דרבנן
תרתי לרעותא
תשובה
תשלומי נזק
תשלומי תרומה
תשמישי מצוה וקדושה
תשעה באב
תשרי
תתאה גבר

תפילת תשלומים
תפיסת יד
תפלין
תפסת מרובה לא תפסת
תקופות
תקנת השבים
תקנת השוק
תרומה
תרומה טמאה
תרומת הדשן
תרומת הלשכה

תנאי יהושע
תנאי כתובה
תנופה
תענית אסתר
תענית גשמים
תענית חלום
תערובת חמץ
תעשה ולא מן העשוי
תפילה
תפילה קצרה
תפילת הדרך
תפילת נדבה

תוספת שבת ויום טוב
תופר
תורה שבכתב
תורה שבעל פה
תורים ובני יונה
תחום (או: תחומים)
תחיית המתים
תכלת
תלמוד תורה
תלמיד חכם
תמוז
תמיד

ת [האות]
תאים
תבואה
תגלחת נזיר
תגלחת מצרע
תודה
תוך כדי דבור
תוכחה
תולעים
תוספת בכורים
תוספת כתובה
תוספת שביעית

bottom of page