top of page

ערכי כרך ל"ד

כרך-בודד.png

לא תנאף
לא תנסו את ה'
לא תסגיר עבד אל אדוניו
לא תסור
לא תענה
לא תעשה


לא תגורו מפני איש
לא תהא שמיעה גדולה מראיה
לא תחמוד; לא תתאוה
לא תחנם
לא תכרות להם ברית

לא ראינו, אינה ראיה
לא שביק היתרא ואכיל איסורא
לא תאכילום
לא תאכל כל תועבה
לא תביא תועבה אל ביתך

לא ירבה לו סוסים
לא ישבו בארצך
לא ניתנה תורה למלאכי השרת
לא פלוג רבנן

לא ילבש
לא יראה בך ערות דבר
לא יראו פני ריקם; לא יראה את פני ה' ריקם
לא ירבה לו כסף וזהב
לא ירבה לו נשים

bottom of page