top of page

ערכי כרך ל"ה

כרך-בודד.png

לבוד
לבון
לבונה
לג בעומר
לוג

לאו שניתן לאזהרה
לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין
לאו שקדמו עשה
לב
לב בית דין מתנה

לאו הניתן לתשלומין; לאו הניתן להישבון
לאו הניתק לעשה
לאו שאין בו מעשה
לאו שאינו שוה בכל; עשה שאינו שוה בכל
לאו שבכללות

לא תשא שמע שוא
לא תשחט על חמץ
לא תשים דמים בביתך
לא תתגודדו
לא תתורו
לאו הבא מכלל עשה

לא תעשו כן לה' אלקיכם
לא תעשו עול במשפט
לא תעשון איתי
לא תרדה בו בפרך
לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא

bottom of page