ערכי כרך ל"ח

כרך-בודד.png

מגו דאי בעי מפקר לנכסיה
מגו דהוי...הוי...
מגו דהוי דופן ל...הוי דופן ל...
מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה

מגבעת; מצנפת
מגדף
מגו (מבוא לערכי מגו)
מגו (מה לי לשקר)

מברחת
מבריח ארי מנכסי חברו
מבשל
מגביה מציאה לחברו

מבוי מפולש
מבושל
מבטל כלי מהיכנו
מבעיר

מאבד עצמו לדעת
מאכל בהמה
מאכלי גויים
מאמר (יבמים)
מבוי