top of page

ערכי כרך ל"ח

כרך-בודד.png

מגו דהוי דופן ל...הוי דופן ל...
מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה

מגו (מבוא לערכי מגו)
מגו (מה לי לשקר)
מגו דאי בעי מפקר לנכסיה
מגו דהוי...הוי...

מבריח ארי מנכסי חברו
מבשל
מגביה מציאה לחברו
מגבעת; מצנפת
מגדף

מבוי מפולש
מבושל
מבטל כלי מהיכנו
מבעיר
מברחת

מאבד עצמו לדעת
מאכל בהמה
מאכלי גויים
מאמר (יבמים)
מבוי

bottom of page