top of page

הרב יהושע הוטנר ז"ל

הרב מאיר בר אילן עם הרב הוטנר.jpg
יהושע הוטנר.jpg

הרב אברהם יהושע הוטנר זצ"ל נולד בוורשא בשנת תרע"א, לאביו הרב יהודה לייב הוטנר זצ"ל שהיה מחשובי הדיינים בוורשא. סבו היה רבי יוסף זונדל הוטנר זצ"ל, חיבר ספרים וחידושים על הש"ס והשולחן ערוך, והיה רבה של העיר איישישוק שבליטא. סב נוסף מצד אמו, בת שבע, היה רבי יהודה הלוי סגל זצ"ל, שהיה זקן רבני וורשא.

 

למד בישיבות תורת חיים בוורשא, חפץ חיים בראדין, ושער התורה בגרודנא. היה תלמידם של החפץ חיים ושל רבי שמעון שקאפ זצ"ל. עלה ארצה בשנת תרצ"ה, ולמד במכון הארי פישל בירושלים.

 

היה ממייסדי מוסדות "יד הרב הרצוג" – האנציקלופדיה התלמודית ומכון התלמוד הישראלי השלם, ניהל אותם והתוה את דרכם למעלה מיובל שנים, עד לפטירתו בכ"ו בניסן תשס"ט.

 

הרב הוטנר, בצד הניהול הארגוני של מפעלי יד הרב הרצוג, היה מעורב הן בהתווית מדיניות העריכה והכתיבה של האנציקלופדיה התלמודית ושל מפעל התלמוד הישראלי השלם, והן בעריכה עצמה של כל ספר וספר. במסגרת זו הרב הוטנר הקדיש חלק חשוב מזמנו באיתור כתבי היד השונים של התלמוד, ובהתעמקות בשינויי הנוסחאות של כתבי יד אלה.

 

מפרי עטו: ההקדמות לכרכי האנציקלופדיה א-כז; הסקירה על פועלו של ה"ר ש"י זווין (בפתח כרך ט"ז); "הרב מאיר בר-אילן והאנציקלופדיה התלמודית, ב"הדרום" מט (תש"מ); דברים נוספים על האנציקלופדיה התלמודית ב"שנה בשנה" תשמ"ב וב"המעין" מז(ג), ניסן תשס"ז; ליקוטים מספר הנר על ב"ק פרק א (ס' הזכרון לרי"י פרנקל); תשובות מראשונים בס' הזכרון לר"ב ז'ולטי; דברים על הראי"ה קוק בחוברות סיני; מאמר על יהודי פולין בין שתי מלחמות עולם, סיני, אלול, תשס"ו.

bottom of page