top of page

המיקרופדיה התלמודית

סט מיקרופדיה עד ט.jpg

התורה שבעל פה ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים. ואף על פי שישנם שבעים פנים לתורה - הכוללים הלכה, אגדה, פשט, דר"ש, רמז, סוד - החשובה מכולן היא ההלכה, כפי שכתב רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל החפץ חיים, בהקדמתו לחיבורו משנה ברורה כי למרות שהמצווה של לימוד התורה מתקיימת בכל תחום של לימוד תורה, עיקר לימוד התורה מתקיים בלימוד ההלכה. הפרוייקט המונומנטלי - האנציקלופדיה התלמודית - נוסד על ידי הרב מאיר בר אילן והרב שלמה יוסף זוין לפני למעלה מ -75 שנה. האנציקלופדיה התלמודית מקיפה את כל עולם ההלכה התלמודית ופרשנותה בהצגה מדויקת ואמינה, החל מהתנ"ך והתלמוד, דרך ספרות חז"ל מהגאונים ועד לפוסקים הנוכחיים. עד כה פורסמו 47 כרכים של האנציקלופדיה התלמודית, ובהם קרוב ל 1500 ערכים, המהווים כ70% מהערכים המתוכננים. בשלב זה החלטנו להגיש לציבור גרסה מקוצרת של האנציקלופדיה התלמודית - המיקרופדיה התלמודית - כדי להרחיב את הקהל שיכול להפיק תועלת רבה מהעבודה המונומנטלית הזאת.


מטרות המיקרופדיה התלמודית הן:

 

א. להגדיר, לחקור ולהבהיר את כל הנושאים ההלכתיים.

ב. להציג תמונה מדויקת של העקרונות והכללים של כל הנושאים ההלכתיים הנדונים באנציקלופדיה התלמודית בצורה תמציתית וידידותית יותר.

ג. לסכם ולפשט את ערכי האנציקלופדיה התלמודית, כך שמצד אחד המיקרופדיה שומרת על האמינות הרבה של המידע, ומצד שני הסגנון והפריסה של החומר יאפשרו אפילו חוקר שאינו עוסק באופן קבוע בתורה ללמוד להבין את מושגי ההלכה.

ד. להוסיף נושאים של ספרות הלכתית מודרנית ועכשווית הרלוונטית לרשומות. אנו כותבים את הערכים השונים לפי קהל היעד, כלומר, ערכים שיש להם עניין לקהל רחב או למשמעות בעולם הישיבות הם ארוכים יחסית, ואילו ערכים שרוב הציבור אינם מכירים הם קצרים יחסית. עבודה זו של המיקרופדיה התלמודית תהפוך למקור חשוב ואמין ביותר להכרה והבנה של ההלכה היהודית באופן נגיש ברור ומובן.

עד כה יצאו תשעה כרכים המכילים 1305 ערכים (א- לא תאכילום) הנמצאים בכרכים א-לד שבאנציקלופדיה התלמודית המורחבת.

bottom of page