פרשת דברים
וָאֲצַוֶּה אֶת שֹׁפְטֵיכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר שָׁמֹעַ בֵּין אֲחֵיכֶם וּשְׁפַטְתֶּם צֶדֶק בֵּין אִישׁ וּבֵין אָחִיו וּבֵין גֵּרוֹ. (א טז)

בית דין

מה הם תחומי הסמכות של בית דין היום?

האם יש אפשרות להקים מחדש את הסנהדרין בזמן הזה?


דרגות בתי הדין. בתי דינים שנצטוינו למנותם צריכים שיהיו מדריגות מדריגות:

(א) בית דין הגדול של שבעים ואחד, והוא הנקרא סנהדרי גדולה (עי' מוסף הערוך ע' סנהדרין שהשם סנהדרין הוא מלשון יוונית, ופירושו מקום ועד היועצים. ועי' לקוטים שבסוף ספר מהרי"ל וברע"ב סוטה פ"ט מי"א שקראוהו על שם הנוטריקון: שונא הדרת פנים בדין).

(ב) בתי דינים של עשרים ושלשה, והם הנקראים סנהדראות קטנות.

(ג) ובית דין של שלשה (ספר המצוות עשה קעו; החינוך מצוה תצא).

בית דין הגדול מקומו בלשכת הגזית שבבית המקדש. בתי דינים של עשרים ושלשה, שנים מהם היו במקדש: אחד על פתח העזרה, אחרי עזרת נשים ולפני עזרת ישראל, ואחד למטה ממנו בפתח הר הבית (משנה סנהדרין פו ב ורש"י; רמב"ם סנהדרין פ"א ה"ג). וכן מעמידים בית דין של עשרים ושלשה בכל פלך ופלך ובכל שבט ושבט, ובכל עיר ועיר שיש בה מאה ועשרים אנשים או יותר (משנה שם ב ב).

בית דין של שלשה מושיבים בעיר שאין בה מאה ועשרים איש, שאין בית דין פחות משלשה, כדי שיהא בהם רוב ומיעוט אם היתה ביניהם מחלוקת בדין מן הדינים (רמב"ם שם ה"ד).

כל דין שנולד בו ספק לאחד מישראל שואל לבית דין שבעירו; אם ידעו - אמרו לו, אם