top of page

פרשת ואראארבע כוסות


חיוב השתייה של ארבע כוסות יין בליל הסדר הוא מדרבנן. המספר ארבע נקבע לפי הירושלמי כנגד ארבע לשונות של גאולה המצויים בפרשתנו - והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. אבל יש בפרשתנו גם לשון חמישית: והבאתי. ואכן, יש שנהגו לשתות כוס חמישית, ולומר עליה את הלל הגדול. יש הסוברים שאין זה רק מנהג, אלא אף מצוה מן המובחר, שהרי כך אמר ר' טרפון בברייתא (פסחים קיח,א): חמישי אומר עליו הלל הגדול.

יש הסוברים שכוס חמישית זו היא המשך לחיובם של ארבע הקודמים. אלה הם כנגד ארבע מלכויות שנשתעבדו ישראל להן - כשדים, מדי, יון ואדום - שבכתוב נרמז להשקותם ארבע כוסות. הכוס החמישית היא כנגד ישועה. [יתכן שבמקור לארבע הכוסות נעוצה המחלוקת אם הכוס החמישית היא רשות, שהרי כוס של ישועה כלל אינה דומה לכוסות התרעלה שמהן יושקו ארבע המלכויות; או שהיא מצוה מן המובחר, שהרי אין הבדל לכאורה בין לשון הגאולה 'והבאתי' לבין שאר הלשונות.]

אנו איננו נוהגים לשתות את הכוס החמישית, ואדרבה, אפילו אוסרים זאת מדין "בל תוסיף", ומפרשים את דברי ר' טרפון כמכוונים כלפי איסטניס או חולה, שלו מותר לשתות כוס חמישית, ויאמר עליה את ההלל הגדול.

ע"פ הערך ארבע כוסות בכרך ב

19 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page