פרשת נשאוְהֶעֱמִיד הַכֹּהֵן אֶת הָאִשָּׁה לִפְנֵי ה' וּפָרַע אֶת רֹאשׁ הָאִשָּׁה וְנָתַן עַל כַּפֶּיהָ אֵת מִנְחַת הַזִּכָּרוֹן מִנְחַת קְנָאֹת הִוא וּבְיַד הַכֹּהֵן יִהְיוּ מֵי הַמָּרִים הַמְאָרֲרִים. (ה יח)

דת משה ודת יהודית

האם אשה נשואה חייבת לכסות את כל שערותיה?

האם יוצאת ידי חובתה בפאה נכרית?

דת משה. דת משה היא כל המצוות האמורות בתורה (עי' כתובות עב א ורש"י ד"ה דאורייתא ומאירי שם), או הרמוזות בה (מאירי שם). יציאת אשה פרועת ראש - בגילוי שער ראשה - לגמרי ברשות הרבים אסורה מדת משה, שהוא מן התורה, שנאמר כאן: וּפָרַע אֶת רֹאשׁ הָאִשָּׁה, ותנא דבי רבי ישמעאל: מכאן אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו פרועות ראש (כתובות עב א ורש"י), שפרע לשון גילוי הוא (עי' רש"י סוטה ח א ד"ה ופרע). וביארו רש"י (בפירוש א' כתובות שם) והריטב"א (שם) שמכיון שעושים כן לסוטה לנוולה מדה כנגד מדה, כמו שעשתה כן כדי להתנאות, מוכח שזה אסור, ושפריצות היא זו. ובפירוש שני פירש רש"י (שם ועל התורה במדבר שם) שמכיון שנאמר ופרע, הרי שעד עכשיו לא היתה פרועה, ומכאן שאין דרך בנות ישראל לצאת פרועות ראש.

וכתבו הרמב"ם (איסורי ביאה פכ"א הי"ז), הטור והשולחן ערוך (אבן העזר כא ב) שאחד פנויות ואחד אשת איש בכלל האיסור. וביארו הב"ח, החלקת מחוקק והבית שמואל (אבן העזר שם על פי מרדכי ברכות פ"ג סי' פ ורא"ש שם סי' לז וטור ושלחן ערוך אורח חיים עה ב) שפנויות שאמרו היינו אלמנות או גרושות או בעולות, אבל בתולות אינן אסורות בפריעת הראש. ודעת המגן אברהם (סי' עה ס"ק ג) שאף בבתולות לא התירו אלא כששערותיהן קלועות, אבל בשערות סתורות אסורות לצאת מדרבנן (ועי' בעטרת זקנים שם ובפרי מגדים, אשל אברהם ס"ק ג).

דת יהודית. דת יהודית היא מנהג הצניעות (רמב"ם אישות פכ"ד הי"ב; טוש"ע אהע"ז קטו ד) שנהגו בנות ישראל (רש"י כתובות עב א ד"ה דת יהודית; שו"ת הרשב"א ח"ה סי' רמו; רמב"ם וטוש"ע שם), אף על פי שאינו כתוב בתורה (רש"י כתובות שם). ואינו אסור מן התורה (שיטה מקובצת כתובות שם בשם רש"י במהדורא קמא), אלא מנהגים נהוגים באומה מצד צניעות, להיות בנות ישראל יתרות במדת הצניעות על כל שאר נשים (מאירי כתובות שם). איזוהי דת יהודית? אינה יוצאת וראשה פרוע, אינה טווה בשוק, ואינה מדברת עם כל אדם (משנה כתובות עב א).

פריעת הראש. גילוי שער ראשה, אף על פי שמן התורה אין האיסור אלא כשהיא יוצאת לרשות הרבים כששער ראשה מגולה לגמרי, מכל מקום דת יהודית שאינה יוצאת אפילו בקלתה על ראשה (כתובות עב ב), והוא סל שיש לו מלמטה בית קיבול להולמו בראשה, ובית קיבו