top of page

פרשת קרחשמירת המקדש


"ואתה ובניך אתך לפני אהל מועד" (יח,ב). ומה תעשו שם? אתם תהיו שומרי המקדש. וכי זקוק בית המקדש לשומרים?! אין שמירה זו אלא לכבודו של המקדש. משום כך נחשבת השמירה לאחת מעבודות הכהנים והלויים, והכהנים היו עושים עבודה זו כשהם לבושים בבגדי הכהונה שלהם. רק כשהיו ישנים, בין משמרת למשמרת אסור היה להם לישון בבגדי הכהונה. כיון שזו עבודה, יש מי שאומר שקטנים פסולים למלא תפקיד זה, וגילם של השומרים לא היה פחות מגיל עשרים. אמנם בגיל זה עדיין לא היו הכהנים והלויים כשירים לשאר העבודות שבמקדש, אבל עבודה זו התירו להם לעשות.

ועוד השלכה להיות השמירה עבודה: יש לעשותה בעמידה בלבד, ככל עבודה במקדש. אלא שבגלל התמשכותה של עבודה זו, כשהיו השומרים מתעייפים הותר להם לשבת (כמובן, לא לישון!). ואע"פ שאין ישיבה בעזרה, מכל מקום ישיבה זו היתה לצורך השמירה, ולכן הותרה.

הראשונים נחלקו בזמנה של השמירה. לדעת הרמב"ם היתה השמירה בלילה בלבד, ואילו לדעת מפרשי המשנה מס' תמיד נעשתה השמירה ביום ובלילה. ויש שחילקו בין מקומות השמירה, שבכיוונים מסויימים היתה השמירה במשך כל היממה, ואילו בשאר הכיוונים שמרו רק בחלק מהיממה - בענין זה נסתפקו אם חלק זה הוא ביום דווקא, או בלילה. לא היו ידועים אך לפני שנים ספורות.


ע"פ הערך בית-המקדש: שמירתו, כרך ג עמ' רלו-רלט

26 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page