תלמוד בבלי עם שינויי נוסחאות מתוך כתבי היד של המשנה והתלמוד, עם השוואות למבואות מהגמרא בחז"ל, גאונים וראשונים. בתוספת מסורת הש"ס השלם ומדור ציונים לראשונים.

ניתן להשלים כרכים בודדים

דקדוקי סופרים השלם לסדר נשים - כרך בודד

70.00 ₪מחיר