top of page

יו"ל  עפ"י כ"י בתוספת באורים, הערות וציונים 

למסכתות: ברכות-הלכות קטנות, שבת ח"א וח"ב, סוכה-תענית, ביצה-מו"ק-חגיגה, מגילה-יבמות-גיטין, כתובות, קידושין, בבא מציעא, עבודה זרה-הוריות, חולין,
כרך בודד - 70 ש"ח

(חידושי ר' יונתן מליוניל - סט (11 כרכים

715.00 ₪מחיר
    bottom of page