top of page

 לע"נ העורך הראשי של האנציקלופדיה התלמודית

הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

דברי ההספד שנאמרו בהלוויה

הגרזן-2.png

רבי מרדכי

אויערבאך שליט"א

איני ספדן, כבר הרבה דברים שחשבתי לומר כבר נאמרו פה. אבל נפלה עטרת ראשנו, לא רק העטרת של המשפחה, אלא גם כל הראש נפל. כשהראש נפל קשה לתאר ולהסביר. אבל הוא לא היה רק עטרת התפארת של המשפחה, אלא של כל עם ישראל בכל קצוות תבל, עד הימים האחרונים כשהיה כבר בבי"ח, מתקשרים רבנים ודיינים רוצים שיענה להם

רבי אברהם דב

אויערבאך שליט"א

אוי, ר' זלמן נחמיה.

כשמגיעים לפני בי"ד של מעלה צריך ליתן דין וחשבון, שם למעלה עושים את החשבון, אוי ר' זלמן נחמיה, לא עשית אף פעם חשבון כמה פעמים גמרת את הש"ס ואת השו"ע, אלא רק למדת ולמדת בלי שום חשבון, גמרת את הש"ס בלי סוף פעמים, אבל שם בבי"ד של מעלה עשו את החשבון, עכשיו שתבוא לפני כיסא הכבוד תראה כמה פעמים גמרת את הש"ס ושו"ע.

רבי עזריאל

אויערבאך שליט"א

ראש חודש איקרי מועד, ואין מספידין בו, רק לחכם בפניו. אומר המג"א חכם בפניו זהו ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום. וע"ז הויכוח אם יש ת"ח היום, אבל כו"ע מודו שאנחנו כאן מלוים את הגברא רבה את הת"ח שפשוט הוא ששואלין אותו בכל מקום, ממילא מוטל עלינו להספיד את החכם.

רבי אהרן גולדברג שליט"א

"הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום בישראל", "תדעו" מלשון עתיד,

לכאורה היה צריך להיות מלשון עבר, הלא יודעים אתם ששר וגדול נפל בישראל,

על אבא אפשר לומר ולהסביר, הרי מי שהכיר אותו יודע שהיה שר וגדול, ולמרות שכל העולם יודע את הגדלות, וכולם יודעים מי זה, וכשמזכירים את השם של אבא כולם יודעים מי הוא היה..

רבי חיים גולדברג שליט"א

זיסער טאטע... ליבלאכער טאטע... שמענו עליך כמה גדלות בתורה, אבל אנחנו מכירים אותך בבית.

אבא מתוק... ליבלאכער טאטע.. זיסער טאטע... ראינו רק אבא שלומד וגם אבא שיודע להיות עם הילדים שלו... אין נכד שלא יודע את הסיפור של יונה הנביא... אין נכד שלא יודע את המשלי שועלים של חז"ל... כי אבא ידע להאכיל את הילדים והיה מספר להם את יונה ומשלי שועלים...

רבי אליהו גולדברג שליט"א

רבי מאיר אומר כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, נקרא רע נקרא אהוב, המשנה מאריכה שם ונהנים ממנו עצה ותושייה ונעשה כמעיין המתגבר, כבר דיברו על התורה של אבא ועל הכל, אבל החלק של עמלות בתורה השקידה בתורה אהבת התורה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב אבא את התורה בוז יבוזו לו...

רבי יצחק חיים

פוס שליט"א

איני ספדן, כבר הרבה דברים שחשבתי לומר כבר נאמרו פה. אבל נפלה עטרת ראשנו, לא רק העטרת של המשפחה, אלא גם כל הראש נפל. כשהראש נפל קשה לתאר ולהסביר. אבל הוא לא היה רק עטרת התפארת של המשפחה, אלא של כל עם ישראל בכל קצוות תבל, עד הימים האחרונים כשהיה כבר בבי"ח, מתקשרים רבנים ודיינים רוצים שיענה להם

רבי אברהם ישעיהו

וולפא שליט"א

"ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו", אלישע מספיד את אליהו בשני דברים, על ההספד הפרטי שיש לו הוא צועק אבי אבי, אבי ורבי, על ההספד של כלל ישראל הוא צועק רכב ישראל ופרשיו. המהרש"א בסנהדרין אומר מה הדמיון לרכב ישראל ופרשיו, שרכב ישראל זה לוחם מלחמתם של ישראל...... ולוחם מלחמתה של תורה.

פרופ' הרב אברהם

שטינברג שליט"א

כל בית ישראל, ובתוכם בית האנציקלופדיה התלמודית על רבניה, עובדיה והנהלתה, ואנכי בתוכם, כואבים, דואבים ומבכים מרה יחד עם המשפחה הנכבדה עד מאד את פטירתו של גאון ישראל, שרק ענוותנותו העצומה משתווה לגאונותו האדירה, פוסק הדור, גדול מגידי השיעורים בעיון שהעמיד תלמידים הרבה, גדול הדיינים, מרן הגרז"נ גולדברג זצ"ל.

bottom of page