פרשת בראשית


קיום מצוות לאור החשמל

מתוך כרך יח, ערך חשמל, פרק ד

בכמה מצוות התלויות בנר - כגון: נר שבת, נר הבדלה, נר חנוכה ובדיקת חמץ - דנו אחרונים אם נורת חשמל דינה כנר, או לא מפאת ההבדלים שיש ביניהם, כגון:

א. אין נר אלא כשאש בוערת בו, והחוט הלוהט בתוכו אינו חשוב אש;

ב. אין נר אלא כשיש בו שמן ופתילה;

ג. משום מעשה הדלקה - שנורת חשמל אין אורה בא על ידי מעשה המדליק, לדעתם.

בנר שבת - יש מהאחרונים שסוברים שבהדלקת נרות חשמל יוצאים ידי מצות הדלקת נר שבת. אלא שמהם שכתבו אין להדליק נר שבת על ידי נורה פלואורסנטית שאין אורה בא על ידי חוט מתכת לוהט ואין קרוי נר אלא הבא מחמת אש. ויש שכתבו שאין יוצאים ידי חובת נר שבת בנורת חשמל מטעמים שונים, כגון שצריך נר שיש בו שמן ופתילה, או משום שהחוט הלוהט שבנורה עשוי בעיגול ודומה למדורה שיש סוברים שאין יוצאים בה ידי נר שבת.

בנר הבדלה - יש שכתבו שאפשר להדליק נורת חשמל לשם נר הבדלה ולברך עליה ברכת-הנר* שגחלת של מתכת דין אש גמורה עליה, ויש סוברים שאין לברך על נורת חשמל שאינה אש גמורה לברך עליה ברכת "בורא מאורי האש" שאין מברכים אלא על אש שמכלה את החומר הדולק.

בנר חנוכה - כתבו אחרונים שאין מדליקים נר חנוכה בנורה חשמלית, מכמה טעמים, כגון שאין בה שמן – היינו דבר של ממש שבוער – וכן אין בה פתילה, ואינה דומה לנרות שבבית המקדש שנעשה בהם נס חנוכה.ויש סוברים שנורת חשמל כשרה לנר חנוכה, שאף על פי שאין בה שמן ופתילה כשרה שאין צריך שיהא נר חנוכה דומה למנורה שמבקדש.

בבדיקת-חמץ* - בודקים את החמץ לאור פנס חשמלי או נורה חשמלית, באופן שאפשר להכניסה בחורים וסדקים, שכל הטעמים שמחמתם אמרו שאין בודקים לאור אבוקה אינם שייכים בנורת חשמל; וכן החששות שמחמתם אמרו שאין בודקים בנר של חלב אינם שייכים בנורת חשמל, והיא חשובה נר לכל דבר. ומ"מ כתבו אחרונים, שלכתחילה יש לבדוק בנר שאורו גלוי ללא זכוכית מפסקת, כדרך שכתבו אחרונים שאין לבדוק לאור החמה כשבא דרך חלון זכוכית סגור. וישראל קדושים הם, ומהדרים לבדוק בנר שעוה כמנהג אבותיהם .