top of page

פרשת ויראביקור חולים

בעל הלכות גדולות מונה את מצות ביקור חולים כאחת מהמצוות דאורייתא, שעליה נצטוינו בפסוק "אחרי ה' אלוקיכם תלכו" (דבר' יג,ה), היינו להידמות לקב"ה, והרי הקב"ה ביקר את אברהם בחוליו.

מיוחדת היא מצות ביקור החולים משאר המצוות של גמילות חסדים, שעליה נצטוינו למרות שהמבקר לוקח על עצמו את הסיכון שהוא נוטל מקצת חוליו של החולה. ככלל, מצות ביקור חולים אין נוטלים עליה שכר.

מטרתה של המצוה היא לסייע בצרכיו של החולה ולהתפלל לשלומו. וודאי וודאי שאל לו למבקר להעיק על החולה - הן בדיבורים, הן באופן ישיבתו (למשל: לא על מיטתו של החולה), בשעת הביקור (לא בתחילת היום ולא בסופו. כמו כן יש להתחשב ביחסים שבין המבקר לחולה - כשהיחסים אינם תקינים ("שונא") עלול החולה לחשוב שהמבקר בא אליו כדי שלמוח לאידו.

כשעומדות לפני אדם שתי מצוות - ביקור חולים וניחום אבלים, ויכול הוא לקיים שתיהן - איזו מצוה יקדים? התשובה: ביקור חולים, שהרי בסיועו לחולה יכול הוא להביא להחייאתו, ויפה שעה אחת קודם.

ע"פ הערך בקור חולים בכרך ד


19 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page