top of page

פרשת ניצביםהקהל


"הקהל את העם, האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם" (לא,י-יב). זוהי מצות "הקהל" המתקיימת בכל מוצאי שביעית, במועד חג הסוכות. פירטה התורה מי הם החייבים לבוא, ובכל אחד מהם יש דבר חידוש:

הנשים - אע"פ, שכאמור, זוהי מצות עשה שהזמן גרמא (פעם בשבע שנים). אלא שבסופו של דבר יתכן שרובה הנשים יוצאות פטורות ממצוה זו, כיון שחייבים בה רק אלה החייבים במצות ראייה, ולכן מי שאין לו קרקע פטור גם ממצות הראייה וגם מהקהל. לכאורה, רוב הנשים נחשבות כמי שאין להן קרקע.

הטף - נחלקו בו הדעות. יש אומרים שגם קטנים ביותר שעדיין יונקים חובה להביאם; ויש אומרים שרק אלה שהגיעו לגיל חינוך. מי אפוא ישמור על הקטנים יותר בשעה שהוריהם נקהלים בבית המקדש? אם אכן רוב הנשים פטורות מהקהל בגלל שאין להן קרקע - נפטרה גם בעייה זו. מאידך, לא יתכן שבשעה שכל העם נאספים לשמוע וללמוד את דבר ה', יהיו הקטנים מופקרים, או אולי נתונים להשגחתם של גויים או טמאים האסורים בכניסה למקדש.

ע"פ הערך הקהל בכרך י

23 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page