פרשת מצורע

וְהַבֶּגֶד כִּי יִהְיֶה בוֹ נֶגַע צָרָעַת בְּבֶגֶד צֶמֶר אוֹ בְּבֶגֶד פִּשְׁתִּים. (יג מז)

בגד

בגד. מה שראוי ללבישה באדם בבגד שלם או בחלק ממנו.

הפרקים: א. מהותו; ב. שעורו; ג. ביטולו

כרך ב עמודים שכה-שכז


האם בגד עשוי כותנה חייב בציצית מן התורה?

מהו השיעור המינימלי של הסודר שעושים בו קנין?

מהותו של בגד. כל בגד האמור בתורה סתם אינו אלא של צמר או של פשתים. הואיל ונאמרו בתורה בגדים סתם - בלי לפרט ממה נעשו - ופרט לך הכתוב באחד מהם צמר ופשתים, שנאמר בנגעים: וְהַבֶּגֶד כִּי יִהְיֶה בוֹ נֶגַע צָרָעַת בְּבֶגֶד צֶמֶר אוֹ בְּבֶגֶד פִּשְׁתִּים (כאן), הרי זה בנין אב לכל הבגדים שנאמרו בתורה סתם (תנא דבי רבי ישמעאל שבת כו ב ורש"י; רמב"ם ציצית פ"ג ה"ב). ולכן הבגד האמור בטומאת שרצים: אוֹ בֶּגֶד אוֹ עוֹר (ויקרא יא לב), ובטומאת מת: וְכָל בֶּגֶד וְכָל כְּלִי עוֹר (במדבר לא כ), אין מטמא אלא בגד של צמר או של פשתים (רש"י שבת שם ד"ה הואיל לדעת אביי שם). ואפילו החולקים וסוברים שבשאר הטומאות, מלבד נגעים, אף שאר בגדים מטמאים, כגון צמר גמלים וארנבים ונוצה של עזים ומשי וכיוצא (תנא דבי ר' ישמעאל שבת כז א, ועי"ש דעות האמוראים אם חולק על התנא דבי ר' ישמעאל הראשון), הרי זה לפי שלמדו מריבוי מיוחד שנאמר בשרצים: אוֹ בֶּגֶד, ו"או" בא לרבות שאר בגדים (שבת שם); אבל משמעות של "בגד" האמור שם, הוא צמר ופשתים, ושאר המינים נתרבו מ"או" (תוס' יומא עא ב ד"ה ואימא ומנחות לט ב ד"ה אף). וכן בדם חטאת שניתז על הבגד, הוצרכו לריבוי מיוחד ללמד שאף אם ניתז על שאר מיני בגדים טעון כיבוס (זבחים צד א), לפי שלולא זה הכתוב: וַאֲשֶׁר יִזֶּה מִדָּמָהּ עַל הַבֶּגֶד (ויקרא ו כ), היינו מפרשים דווקא בגד של צמר או של פשתים, שהם סתם בגד שבתורה (רש"י זבחים צג ב ד"ה אין לי ותוס' שם ד"ה מנין).

בגד החייב בציצית. אף בגד האמור בציצית: עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם (במדבר טו לח), לדעת רב נחמן בר יצחק (שבת שם) הוא בכלל מה שלמדו מנגעים, שבגד סתם אינו אלא של צמר או של פשתים, ולכן אין שאר בגדים חייבים מן התורה בציצית. אבל רבא (שם) סובר שאין למדים מנגעים, ו"בגדיהם" האמור בציצית כולל בגדים מכל המינים, שנאמר: צִיצִת הַכָּנָף (במדבר שם) - ללמד שהציצית תהא מאותו המין של הכנף; שאם הבגד של משי, אף הציצית של משי וכיוצא.